Metafora în limbajul de marketing
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
227 16
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-07 22:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’612.2:339.138 (1)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1450)
Probleme generale ale comerțului. Piața (769)
SM ISO690:2012
DRUŢĂ, Inga, VIERU, Lidia, VLAS, Mariana. Metafora în limbajul de marketing. In: Philologia, 2023, nr. 1(319), pp. 7-16. ISSN 1857-4300. DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2023.1(319).01
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 1(319) / 2023 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Metafora în limbajul de marketing

Metaphor in Marketing Language

DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2023.1(319).01
CZU: 811.135.1’612.2:339.138

Pag. 7-16

Druţă Inga, Vieru Lidia, Vlas Mariana
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
 
Proiect:
20.80009.1606.01 Valorificarea științifică a patrimoniului lingvistic național în contextul integrării europene
 
Disponibil în IBN: 1 mai 2023


Rezumat

From Aristotle to Roman Jakobson to George Lakoff, Mark Johnson and others, the concept of metaphor has undergone substantial changes. This paper deals with conceptual metaphor in marketing language. At the heart of metaphorical conceptualisations are mappings between different conceptual domains, linking a newer or more complex, more abstract domain with a more familiar or simpler, more accessible one. In addition to denotative terms, a vast network of conceptual metaphors operates in marketing language, helping to shape and understand its key concepts. The most numerous category of conceptual metaphors are created with the key marketing variables of product, brand, consumer, enterprise and promotion as their reference points. The most common metaphors in marketing language are the living organism metaphor, the war metaphor (including the sports metaphor), the anthropomorphic metaphor, the medical metaphor. Metaphor is not an isolated phenomenon, but a resource used systematically in marketing language, with a substantial role in building the economic reality of the field, facilitating the understanding of abstract and complex marketing concepts by analogy with familiar areas of experience.

De la Aristotel la Roman Jakobson, apoi la George Lakoff, Mark Johnson ș.a., conceptul metaforei a suferit modificări substanțiale. Lucrarea abordează metafora conceptuală în limbajul de marketing. La baza conceptualizărilor metaforice se află stabilirea unor corespondențe (mappings) între domenii conceptuale diferite, prin care se corelează un domeniu mai nou sau mai complex, mai abstract, cu unul mai familiar sau mai simplu, mai accesibil. În limbajul de marketing, pe lângă termenii denotativi, funcționează o vastă rețea de metafore conceptuale, care contribuie la conturarea și înțelegerea noțiunilor-cheie proprii acestuia. Cea mai numeroasă categorie de metafore conceptuale sunt create având ca repere variabilele esențiale de marketing produs, marcă, consumator, întreprindere și promovare. Cele mai frecvente metafore din limbajul de marketing sunt metafora organismului viu, metafora războiului (inclusiv metafora sportivă), metafora antropomorfică, metafora medicală. Metafora nu este un fenomen izolat, ci o resursă utilizată sistematic în limbajul de marketing, cu un rol substanțial în edificarea realității economice proprii domeniului, facilitând înțelegerea conceptelor abstracte și complexe ale marketingului prin analogie cu domenii de experiență familiare.

Cuvinte-cheie
concept, conceptual metaphor, marketing, creativity, lexicalization,

concept, metaforă conceptuală, marketing, creativitate, lexicalizare