Unele consideraţii privind evoluţia culturii în localităţile etnicilor germani din Basarabia în sec. XIX – înc. sec. XX
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1030 18
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-18 22:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94(=112.2)(478)”XVIII-XIX” (1)
Istoria Moldovei. Republica Moldova (31)
SM ISO690:2012
CHIRTOAGĂ, Valentina. Unele consideraţii privind evoluţia culturii în localităţile etnicilor germani din Basarabia în sec. XIX – înc. sec. XX . In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2008, nr. 4, pp. 95-98. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 4 / 2008 / ISSN 1857-2049

Unele consideraţii privind evoluţia culturii în localităţile etnicilor germani din Basarabia în sec. XIX – înc. sec. XX

CZU: 94(=112.2)(478)”XVIII-XIX”
Pag. 95-98

Chirtoagă Valentina
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

În articolul de faţă autorul expune unele consideraţii privind evoluţia culturii în localităţile etnicilor germani din Basarabia în sec. XIX – înc. sec. XX. Sunt analizate aspecte semnificative ale acestui subiect: limba şi dialectele, învăţământul, presa, exemplele de producţie literară şi didactică, unele genuri ale artei, activitatea asociaţiilor culturale.

В настоящей статье автор излагает некоторые сообрaжения относительно эволюции культуры в населенных пунктах этнических немцев Бессарабии в XIX – начале XX вв. Подвергаются анализу некоторые аспекты этого сюжета: язык и его диалекты, образование, печать, приводятся примеры художественной и педагогической литературы, некоторых жанров искусства, изучается деятельность культурных обществ.

In this article the author exposes some considerations about the evolution of culture in the localities of Bessarabia with German population in the XIX – beginning of the XX century. The most significant aspects of this subject are analyzed: language and dialects, education, press, examples of literary and didactical production, some genres of art, cultural societies’ activity.

Cuvinte-cheie
cultură, învăţământ, literatură, artă, conştiinţă regională, presă, asociaţii culturale, arhitectură, cântec religios, cântec popular.