Терминология календарной обрядности болгар бессарабии
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1932 18
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-05 17:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
39(=163.2)(478) (16)
Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor (2278)
SM ISO690:2012
СОРОЧЯНУ, Евдокия. Терминология календарной обрядности болгар бессарабии . In: Revista de Etnologie şi Culturologie, 2008, nr. 4, pp. 99-104. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 4 / 2008 / ISSN 1857-2049 /ISSNe 2537-6152

Терминология календарной обрядности болгар бессарабии
CZU: 39(=163.2)(478)

Pag. 99-104

Сорочяну Евдокия
 
Институт культурного наследия АНМ
 
 
Disponibil în IBN: 25 noiembrie 2013


Rezumat

În acest articol se examinează terminologia rituală calendaristică a bulgarilor din Basarabia. Lexicul este prezentat ca un sistem de semne, ce reflectă structura ritualică. Se caracterizează structuri lexico-gramaticale, derivative, etimologice şi alte particularităţi ale terminologiei calendaristice, se evidenţiază grupele determinative, se cercetează semantica termenilor calendaristici şi răspândirea lor din punct de vedere dialectologic şi a lingvisticii areale. O deosebită atenţie acordăm procedeelor de nominalizare. Obiectul de studiu în acest articol este denumirea sărbătorilor şi crononimelor, obiceiurilor, acţiunilor rituale, cântecelor, urărilor de bine.

В статье рассматривается обрядовая лексика народного календаря болгар Бессарабии. Она представлена как система знаков, отражающая структуру самой обрядности. Характеризуются лексико-грамматические, слово- образовательные, этимологические и др. особенности календарной терминологии, выделяются основные группы обозначений, исследуется семантика обрядовых терминов и их распространение с точки зрения диалектологии и ареальной лингвистики. Особое внимание уделено способам номинации. Объектом изучения в данной статье явились обозначения праздников и хрононимов, ритуалов и обрядовых действий, песен и благопожеланий.

Ritual vocabulary of the Bessarabian Bulgarians’ popular calendar is reviewed in the article. It is shown as a system of signs that reflects the structure of the ceremonies. There are characterized lexico-grammatical, word-formative, etymological and other peculiarities of calendar terminology. There are separated the basic groups of designation. Semantics of the ritual vocabulary is analysed from the point of view of dialectology and areal linguistics. Special attention is payed to the ways of nomination. The subject of analyses in the article are the designation of holydays and hrononims, rites and ceremonial actions, songs and goodwishes.

Cuvinte-cheie
обрядовый термин, календарная терминология, болгары Бессарабии, семантика обрядовых терминов, календарные праздники и хрононимы.