Очерки протоиерея михаилачакира в контексте современных исследований по гагаузоведению
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
821 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-31 10:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
39(=512.165)(478) (4)
Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor (893)
SM ISO690:2012
НИКОГЛО, Диана. Очерки протоиерея михаилачакира в контексте современных исследований по гагаузоведению . In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2008, nr. 4, pp. 88-95. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 4 / 2008 / ISSN 1857-2049

Очерки протоиерея михаилачакира в контексте современных исследований по гагаузоведению

CZU: 39(=512.165)(478)
Pag. 88-95

Никогло Диана
 
Институт культурного наследия АНМ
 
Disponibil în IBN: 20 noiembrie 2013


Rezumat

În această lucrare este indicat faptul că eseurile lui M. Cheakir conţin materiale interesante despre elementele de rit tradiţional, unele aspecte comportamentale ale oamenilor, de psihologie populară, identitatea etnică şi religioasă a găgăuzilor. Autorul articolului îşi imaginează în ce fel reflecţiile şi unele concluzii ale educatorului găgăuz sunt

В данной работе отмечается, что очерки М. Чакира содержат интересный материал по элементам традиционной обрядности, некоторым поведенческим аспектам, народной психологии, этнической и религиозной идентичности гагаузов. Автор статьи представляет, каким образом размышления и некоторые выводы гагаузского просветителя переосмысливаются исследователями нашего времени с позиций достижений современной науки, в том числе этнологии.

In the given work it is highlighted, that M.Chakir’s studies contain an interesting material on elements of traditional ceremonialism, some behavioural aspects, national psychology, ethnic and religious identity of gagauz people. The author of article represents, how reflections and some conclusions of the gagauz educator are reinterpreted by researchers of our time considering the achievements of the modern science including ethnology.

Cuvinte-cheie
элементы традиционной обрядности, поведенческие аспекты, этническая и религиозная идентичность.