Динамика численности и ареал расселения молдаван в конце XIX – начале XXI веков
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
324 13
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-31 08:43
SM ISO690:2012
ГАЛУЩЕНКО, Олег. Динамика численности и ареал расселения молдаван в конце XIX – начале XXI веков . In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2008, nr. 3, pp. 141-155. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 3 / 2008 / ISSN 1857-2049

Динамика численности и ареал расселения молдаван в конце XIX – начале XXI веков

Pag. 141-155

Галущенко Олег
 
Институт культурного наследия АНМ
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

На основе широкого круга источников, в первую очередь статистических, исследуется проблема численности и расселения молдаван. На рубеже XIX – XX вв. ареал их компактного проживания в основном стабилизировался. В первой половине XX в. в результате двух мировых войн, массовых репрессий, депортаций, голода 1932-1933 гг. и 1946-1947 гг. много людей погибло. Во второй половине XX в. численность молдаван существенно возросла и достигла в 1989 г. 3 млн. 352 тыс. человек. В начале XXI в. переписями населения только в Молдове, Украине и России зарегистрировано 3 млн. 173 тыс. молдаван.

În baza a mai multor surse, în primul rând statistice, este examinatǎ problema numărului şi amplasǎri teritoriale a moldovenilor. La sfârşitul sec. XIX – înc. sec. XX arealul vieţuirii compacte a fost stabilit. În prima jumate a sec. XX un număr mare al populaţiei a decedat în timpul celor două războaie mondiale, în urma represiilor de masă, deportărilor, foametei din 1932-1933 şi din 1946-1947. În a doua jumătate a sec. XX numărul moldovenilor în URSS a sporit considerabil şi în 1989 se cifra la 3 mln. 352 mii de oameni. La înc. sec. XXI se înregistrau conform datelor resensămintelor populaţiei numai în Moldova, Ucraina şi Rusia 3 mln. 173 mii de moldoveni.

On the basis of the collections audience of sources, first of all statistical, ones, the problem of number and geographiс setling of Moldovans is investigated. On the verge XIX-XX centuries, the area of their compact residing basically was stabilized. In the first half XX of century as a result of two world wars, mass, deportations, famine in 1932-1933 and 1946-1947 many repressions people were lost. The number of Moldovans in USSR essentially increased in the second half of the XX century and reached 3 million 352 thousand people in 1989. In the beginning of the XXI century the population censuses only in the Moldova, Ukraine and Russia registered 3 million 173 thousand Moldovans.

Cuvinte-cheie
молдаване, история, этнология, этническая территория,

население