Icoana populara din Basarabia in secolul XIX
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
365 6
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-11 15:41
SM ISO690:2012
STĂVILĂ, Tudor. Icoana populara din Basarabia in secolul XIX. In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2008, nr. 3, pp. 88-94. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 3 / 2008 / ISSN 1857-2049

Icoana populara din Basarabia in secolul XIX

Pag. 88-94

Stăvilă Tudor
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2013


Rezumat

Articolul este o încercare de restabili un domeniu uitat şi defavorizat al artei naţionale, care , la mai bine de un secol de la declinul artei medievale, a rămas, fără nici o motivaţie, exclusă din circuitul valorilor culturale. Or, acest domeniu, a fost studiat amănunţit în România, Bulgaria, Serbia şi Polonia pe întreg parcursul secolului XX, cunoscându-se originile şi sursele, interferenţele icoanei cu gravura de carte religioasă şi cu sculptura troiţelor, punându-se un suport temeinic în valorificarea acestui patrimoniu de opere. Pentru noi cercetarea acestui subiect ne permite să evidenţiem particularităţile comune şi specifice ale icoanei populare din Basarabia, să includem în circuitul valorilor artistice asemenea nume şi personalităţi, ca M. Leontovici, zugravul Zabolotnâi, Ioan Dămăşcanu, care au fost printre puţinii, care şi-au semnat operele, majoritatea icoanelor aparţinând unor anonimi, pentru care arta icoanei a fost una dintre activităţile suplimentare ale existenţei rurale.

Статья представляет собой одну из попыток восстановить несправедливо забытый жанр национального искусства, который, после целого столетия от завершения средневекового искусства, был исключен без всякого повода из культурного изобразительного наследия Молдовы. Для сравнения, эта область была детально изучена в Румынии, Болгарии, Польше и Сербии на протяжении всего ХХ столетия и были выявлены истоки и корни, взаимовлияния иконы с иллюстрациями религиозных книг и произведениями народной скульптуры, что создало солидную основу для расширения наших знаний об этом разделе культурного наследия. Для нас изучение данной темы позволило выделить общие и специфические особенности эволюции народной иконы в Бессарабии, включая в научный оборот имена таких представителей, как М. Леонтович, зуграв Заболотный, Иоан Дэмэшкану, которые были среди немногих, подписавших свои произведения. Большинство икон принадлежало безымянным авторам, для которых искусство иконы оставалось одной из дополнительных форм деятельности крестьянского существования.

The article is one of the attempts to re-establish unfairly forgotten genre of the national art that was excluded from the cultural decorative legacy of Moldova in a whole century after the end of the medieval art. To compare, this area was studied in detail in Rumania, Bulgaria, Poland and Serbia throughout the whole XX century and the sources and background of the problem has been revealed as well as interrelations of the icon with the illustrations of the religious books and works of folk sculpture. This has created a solid base for broadening our knowledge about this section of the cultural heritage. For us, investigation of this topic has allowed singling out general and specific peculiarities of evolution of folk icon in Bessarabia giving scientific attention to such names as M. Leontovich, Zabolotnyi who were some of the few who signed their works. Most part of the icons belonged to nameless authors for whom the art of icon as one of the additional forms of peasant life.

Cuvinte-cheie
icoană, Basarabia,

artă naivă, artă populară, secolul XIX, iconografie, interferenţa, gravură de carte, troiţe, particularităţi.