Численность и этнический состав населения молдавских цинутов юга пруто-днестровского междуречья (конец XVI – начало XIX вв.)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
983 13
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-20 09:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94(478):314:39"XV-XVIII" (1)
Istoria Moldovei. Republica Moldova (36)
Istoria lumii antice (28722)
Istoria generală (2488)
SM ISO690:2012
ХАЙДАРЛЫ, Дан. Численность и этнический состав населения молдавских цинутов юга пруто-днестровского междуречья (конец XVI – начало XIX вв.) . In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2008, nr. 3, pp. 244-248. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 3 / 2008 / ISSN 1857-2049

Численность и этнический состав населения молдавских цинутов юга пруто-днестровского междуречья (конец XVI – начало XIX вв.)

CZU: 94(478):314:39"XV-XVIII"
Pag. 244-248

Хайдарлы Дан
 
Институт культурного наследия АНМ
 
Disponibil în IBN: 19 noiembrie 2013


Rezumat

Данная статья посвящена исследованию численности и этнического состава населения отдельных территориально-административных единиц Молдавского княжества, располагавшихся в XVI–начале XIX вв. в южной части Пруто-Днестровского междуречья. На основании рассмотренных документальных данных автор приходит к выводу о зависимости эволюции численности населения в этих районах от ряда определяющих факторов внешнего и внутреннего порядка. Анализируются сведения, относящиеся к проживавшим здесь представителям различных этнических сообществ. Приводятся данные о количестве молдавского населения, об армянах, “задунайских переселенцах”, греках, цыганах и некоторых других.

The current article has the purpose to investigate some problems, that refer to the number and the ethnic composition of the population that lived in the limits of some administrative-territorial units of the Principate of Moldova situated throughout the XVI-XIX centuries in the southern part of the Pruto-Nistre location. On the basis of some documents there has been a conclusion about the dependence of the evolution of the numerical compound of the population in these regions, a row of important factors of external and internal character. The information about the representatives of multiple ethnical communities that live in this region has been analyzed. Additional information about the number of the Moldovans, Armenians, Transdanubian migrants, Greeks, Roma was included.

Articolul de faţă este consacrat investigării unor probleme, ce ţin de numărul şi componenţa etnică a populaţiei, care locuiau în limitele unor unităţi teritorial-administrative din componenţa Principatului Moldova, situate pe parcursul secolelor al XVI-lea – începutul celui de-al XIX-lea, în partea de sud al spaţiului Pruto-Nistrean. În baza unor date documentare se face concluzia cu privire la dependenţa evoluţiei componenţei numerice a populaţiei în aceste regiuni, de un şir de factori determinanţi de caracter extern şi intern. Au fost analizată informaţia referitoare la reprezentanţii a mai multor comunităţi etnice, care locuiau în acest spaţiu. Sunt aduse date despre numărul populaţiei moldoveneşti, armenilor. Migranţilor transdanubieni, grecilor, ţiganilor.

Cuvinte-cheie
население, численность, Молдавское княжество, этнический состав, территория, Пруто-Днестровское междуречье, молдавский цинут.