Treceri iniţiatice în denominaţia tradiţională a nou-născutului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
692 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-13 21:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
392.1 (12)
Obiceiuri, datini privind viața particulară (92)
SM ISO690:2012
OSADCI, Raisa. Treceri iniţiatice în denominaţia tradiţională a nou-născutului . In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2007, nr. 2, pp. 87-91. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 2 / 2007 / ISSN 1857-2049

Treceri iniţiatice în denominaţia tradiţională a nou-născutului

CZU: 392.1
Pag. 87-91

Osadci Raisa
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 27 noiembrie 2013


Rezumat

Orice iniţiere inserează în mod obligatoriu câteva elemente: moartea rituală, revelaţia divinităţii, reînvierea neofitului, oficierea ritualului de către sacerdot. Este acceptat că sistemul obiceiurilor de naştere asigură în aspect ritualic marea trecere a individului din lumea de dincolo în lumea de aici. O schimbare de asemenea proporţii nu se poate realiza fără iniţieri. În ansamblul magico-ritualic al obiceiurilor de naştere se evidenţiază trei praguri de trecere iniţiatică: prima spălare, prima scăldătoare şi botezul. Ritualurile menţionate au aceeaşi funcţie – cea de dezagregare a nou-născutului de la lumea cealaltă şi de agregare a lui în lumea aceasta, deosebindu-se totuşi prin amploarea lor şi prin forţa de metamorfizare. Se prea poate că toate aceste trei ritualuri iniţiatice au avut la începuturi funcţii denominative. Actualmente, numai botezul creştin are funcţii denominative depline, iar prima scaldă şi le-a menţinut doar parţial.

Обряд инициации в обязательном порядке включает в себя несколько элементов: символическую смерть, откровение божества, возрождение неофита, совершение ритуала священником. Общеизвестно, что система родильных обрядов обеспечивает в ритуальной форме великий переход человека из другого мира в этот мир. Изменение такого масштаба невозможно без инициации. В общем магико-ритуальном ансамбле обычаев, связанных с рождением ребенка, проявляются три переходных порога, основанных на инициации: обряд первого омовения, обряд первого купания и крещение. Обряды, о которых идет речь, имеют одну и ту же функцию – отделить новорожденного от того света и присоединить его к этому свету, но они отличаются своей насыщенностью и метаморфизационной силой. Возможно, все эти три обряда инициации имели вначале функции имянаречения. В настоящее время только христианское крещение имеет полные функции деноминации, а обряд первого купания сохранил их лишь частично.

The rituals of initiation necessary includes some elements: symbolic death, afflatus, revival of neophyte, performance of this ritual by a clergyman. It is accepted that a system of birth rites ritually provides the great coming of a man from another world to aurs. A passage of such scale is impossible without initiation. In the general magic and ritual ensamble of rites related to childbirth, three phases based on initiation are present: the rite of the first ablution, the rite of the first bathing, Christening. These rites have the same function – to separate a newly-born from another world and to accept him in this world, however, they are different with their power. Presumably, all these three rites of initiation had this suntion of name giving in the beginning. Currently, only Christian baptism has full functions of denomination and the rite of the first bathing only partly kept them.

Cuvinte-cheie
denominaţie, iniţiere, naştere, neofit, nou-năsut, renaştere, trecere., moarte, moaşă