Secretul corespondenţei – principiu general al procesului penal
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
568 37
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-15 16:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.21 (151)
Drept penal în general (885)
SM ISO690:2012
OSTAVCIUC, Dinu. Secretul corespondenţei – principiu general al procesului penal. In: Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal şi activitatea specială de investigaţii, 10 noiembrie 2022, Chişinău. Chişinău: Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare” al MAI, 2022, pp. 35-49. ISBN ISBN 978-9975-3323-9-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal şi activitatea specială de investigaţii 2022
Conferința "Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal şi activitatea specială de investigaţii"
Chişinău, Moldova, 10 noiembrie 2022

Secretul corespondenţei – principiu general al procesului penal

CZU: 343.21

Pag. 35-49

Ostavciuc Dinu
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 28 ianuarie 2023


Rezumat

Secretul corespondenței se înscrie printre principiile procesului penal și, totodată, constituie un drept fundamental garantat de art. 8 CEDO, adică intră în sfera de protecție a vieții private. În cursul procesului penal dreptul la secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare nu poate fi lezat sau limitat, decât numai în baza unui mandat judiciar. Respectiv, nu este un drept absolut. Articolul respectiv vine să analizeze jurisprudența națională și să constate dacă aceasta corespunde prevederilor internaționale și practicii CtEDO. Totodată, cercetarea vine să aducă recomandări practice organelor judiciare privind aplicarea corectă a ingerinței, pe de o parte, și respectarea drepturilor omului, pe de altă parte. De asemenea, venim cu propuneri de lege ferenda pentru a asigura o protecție efectivă a drepturilor omului.

The secrecy of correspondence is included among the principles of the criminal process and, at the same time, constitutes a fundamental right guaranteed by art. 8 of the ECHR, meaning that it falls within the scope of the protection of private life. During the criminal process, the right to the secrecy of letters, telegrams, other postal items, telephone conversations and other legal means of communication cannot be violated or limited, except only based on a judicial mandate. Consequently, it is not an absolute right. The article comes to analyze the national jurisprudence and its compliance with international provisions and ECHR practice. At the same time, the research comes to bring practical recommendations to judicial bodies regarding the correct application of interference, on the one hand, and respect for human rights, on the other hand. Furthermore, we come up with ferenda law proposals to ensure an effective protection of human rights.

Cuvinte-cheie
secretul corespondenței, viaţă privată, ingerinţă, drept, principiu, organ de urmărire penală, procuror, judecător de instrucție, proces penal, sancțiuni procesuale,

secrecy of correspondence, private life, interference, right, principle, criminal investigation body, prosecutor, investigating judge, criminal process, procedural sanctions