Determination of some solutions of the stationary 2D Navier-Stokes equations
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
74 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
519.63:532.516.5 (1)
Matematică computațională. Analiză numerică. Programarea calculatoarelor (117)
Mişcarea lichidelor. Hidrodinamică (47)
SM ISO690:2012
BALTAG, Iurie. Determination of some solutions of the stationary 2D Navier-Stokes equations. In: Journal of Engineering Sciences. 2022, nr. 4, pp. 38-50. ISSN 2587-3474.
10.52326/jes.utm.2022.29(4).03
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Determination of some solutions of the stationary 2D Navier-Stokes equations

Determinarea unor soluții ale ecuațiilor 2D staționare Navier-Stokes

DOI: https://doi.org/10.52326/jes.utm.2022.29(4).03
CZU: 519.63:532.516.5

Pag. 38-50

Baltag Iurie
 
Technical University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 18 ianuarie 2023


Rezumat

In this paper, various solutions of the stationary Navier-Stokes equations, which describe the planar flow of an incompressible liquid (or gas), are determined, i.e., solutions containing the components of the velocity of flow - the functions u, v and the created pressure - P. The paper contains three proven theorems, as well as various examples and particular examined cases. Applying Theorem 1, we can find various solutions, where the velocity components represent the imaginary and real parts of a differentiable function of a complex variable. Theorem 2 allows us to determine solutions, where the velocity components are expressed by the partial derivatives of the solutions of Laplace's equation of a special form. It is to be mentioned that these theorems give us solutions that do not depend on the viscosity parameter λ. In theorem 3, an original method for obtaining a series of solutions of the Navier-Stokes equations is presented, in which the viscosity coefficient λ participates explicitly; these solutions cannot be obtained by applying Theorems 1 or 2. The paper contains a large number of particular cases examined and examples of exact determined solutions

În această lucrare se determină diverse soluții ale ecuațiilor staționare Navier-Stokes, care descriu curgerea plană a unui lichid (sau gaz) incompresibil, și anume soluții ce conțin componentele vitezei fluxului de curgere - funcțiile u, v și presiunea creată – P. Lucrarea de față conține trei teoreme demonstrate și diverse exemple și cazuri particulare examinate. Aplicând teorema 1, putem afla diverse soluții, în care componentele vitezei reprezintă partea imaginară și cea reală a unei funcții diferențiabile de variabilă complexă. Teorema 2 ne permite să determinăm soluții, în care componentele vitezei sunt exprimate prin derivatele parțiale ale soluțiilor ecuației lui Laplace de o formă specială. Menționăm, că aceste teoreme ne oferă soluții ce nu depind de parametrul vâscozității λ. În teorema 3 este expusă o metodă originală de obținere a unui șir de soluții ale ecuațiilor Navier-Stokes, în care participă în mod explicit coeficientul vâscozității λ; aceste soluții nu pot fi obținute aplicând teoremele 1 sau 2. Lucrarea conține un număr mare de cazuri particulare examinate și exemple de soluții exacte determinate.

Cuvinte-cheie
stationary two-dimensional Navier-Stokes equations, system of equations with partial derivatives, exact solutions, method of separation of variables, Viscosity, pressure, velocity of plane flow of a liquid or gas,

ecuații staționare bidimensionale Navier-Stokes, sistem de ecuații cu derivate parțiale, soluții exacte, metoda separării variabilelor, vâscozitate, presiune, viteza fluxului de curgere plană a unui lichid sau gaz

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-172243</doi_batch_id>
<timestamp>1679307702</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea Tehnică a Moldovei</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Journal of Engineering Sciences</full_title>
<issn media_type='print'>25873474</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
<issue>4</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Determination of some solutions of the stationary 2D Navier-Stokes equations</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Iurie</given_name>
<surname>Baltag</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>38</first_page>
<last_page>50</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.52326/jes.utm.2022.29(4).03</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>