Aprecierea imunoenzimatică a factorului ciliar neurotrofic in accidentul vascular cerebral ischemic la copii
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
84 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.8-005.4-053.2-036.11 (2)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (741)
SM ISO690:2012
SPRINCEAN, Mariana; HADJIU, Svetlana; CĂLCÎI, Cornelia; LUPUŞOR, Nadejda; GRÎU, Corina; FEGHIU, Ludmila; CUZNEȚ, Ludmila; RACOVIȚĂ, Stela; TIHAI, Olga; GROPPA, Stanislav; REVENCO, Ninel. Aprecierea imunoenzimatică a factorului ciliar neurotrofic in accidentul vascular cerebral ischemic la copii. In: Managementul interdisciplinar al copilului. Ediţia a 5-a, 13 mai 2022, Chişinău. Chişinău: Tipografia Taicom, 2022, pp. 158-159. ISBN 978-9975-58-274-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Managementul interdisciplinar al copilului
Ediţia a 5-a, 2022
Conferința "Managementul interdisciplinar al copilului"
Ediţia a 5-a, Chişinău, Moldova, 13 mai 2022

Aprecierea imunoenzimatică a factorului ciliar neurotrofic in accidentul vascular cerebral ischemic la copii

Immunoenzymatic assessment of neurotrophic cilary factor in ischemic cerebral vascular in children

CZU: 616.8-005.4-053.2-036.11

Pag. 158-159

Sprincean Mariana12, Hadjiu Svetlana21, Călcîi Cornelia12, Lupuşor Nadejda21, Grîu Corina1, Feghiu Ludmila31, Cuzneț Ludmila12, Racoviță Stela1, Tihai Olga1, Groppa Stanislav13, Revenco Ninel12
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 Centrul Naţional de Epileptologie
 
Disponibil în IBN: 11 ianuarie 2023


Rezumat

Introducere. Accidentul vascular cerebral (AVC) reprezintă o boală rară la copii și adolescenți, având o incidență de 2-13/100000 copii, iar în perioada prenatală – 1:4000 dintre nou-născuții vii. Cercetările importanței markerilor imuni în AVC au devenit actuale în prezent. Scopul: aprecierea factorului ciliar neurotrofic (CNTF) în AVC ischemic (AVCI) la copii pentru determinarea rolului lui în diagnosticul timpuriu și a factorilor predictivi ai bolii. Material și metode. În 2017-2020 în Republica Moldova a fost realizat un studiu prospectiv pe 53 copii cu AVCI (lot de studiu – L.S.), la care, în perioada acută a bolii, au fost apreciate nivelurile serice (prin metoda ELIZA) ale CNTF. Totodată, acest marker a fost apreciat și la 53 copii din lotul de control (L.C.). Rezultate. La evaluarea CNTF a fost depistat un nivel mediu de 7,84±0,322 pg/ml, cu o variație foarte largă a intervalului de rezultate: de la 5,46 pg/ml la 20,26 pg/ml. În L.C. intervalul rezultatelor este considerabil mai restrâns: de la 4,94 pg/ml la 5,90 pg/ml, cu valoarea medie de 5,29±0,067 pg/ml, respectiv, constatăm o diferență statistic semnificativă între loturi (F=32,550, p<0,001). Concluzii. CNTF reprezintă un marker important al bolii, care exprimă toxicitatea potențial crescută a celulelor nervoase la debutul bolii, progresarea proceselor de neuroinflamație și de neurodistrucție, iar în evoluție, având rol protector al țesutului cerebral, ameliorând răspândirea procesului patologic în zonele afectate de ischemie, astfel prevenind moartea neuronală, în special, prin protecția celulelor motorii și celor senzoriale.

Introduction. Stroke is a rare disease in children and adolescents, with an incidence of 2-13/100,000 children, and in the prenatal period - 1: 4000 of live births. Research into the importance of immune markers in stroke has become current. Purpose: assessment of ciliary neurotrophic factor (CNTF) in ischemic stroke (AVCI) in children to determine its role in early diagnosis and predictive factors of the disease. Materials and methods. In 2017-2020 in the Republic of Moldova was conducted a prospective study on 53 children with stroke (study group - L.S.), in which, during the acute period of the disease, the serum levels (by ELIZA method) of CNTF were assessed. At the same time, this marker was appreciated in 53 children from the control group (L.C.). Results. An average level of 7.84 ± 0.322 pg/ml was found in the CNTF evaluation, with a very wide variation in the range of results: from 5.46 pg/ml to 20.26 pg/ml. In L.C. the range of results is considerably narrower: from 4.94 pg/ ml to 5.90 pg/ml, with a mean value of 5.29 ± 0.067 pg/ml, respectively, we find a statistically significant difference between batches (F = 32,550, p<0.001). Conclusions. CNTF is an important marker of the disease, which expresses the potentially increased toxicity of nerve cells at the onset of the disease, the progression of neuroinflammation and neuro-destruction, and in evolution, acting as a protector of brain tissue, improving the spread of pathology in areas affected by ischemia, thus preventing neuronal death, in particular by protecting motor and sensory cells.

Cuvinte-cheie
biomarker, accident vascular cerebral ischemic, copii,

biomarker, stroke, ischemic, children