Evaluarea calității supravegherii medicale a angajaților din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
85 1
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-01 15:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
613.6.02:331.08:614.2(478) (1)
Riscuri privind sănătatea muncii. Igiena şi sănătatea muncii (69)
Muncă. Relații de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii (945)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (776)
SM ISO690:2012
PÎNZARU, Iurie, BUCATA (GURGHIȘ), Elena, GHERCIU, Svetlana, BERNIC, Vladimir. Evaluarea calității supravegherii medicale a angajaților din Republica Moldova . In: Arta Medica , 2022, nr. 4(85-S), pp. 25-28. ISSN 1810-1852. DOI: 10.5281/zenodo.7328452
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 4(85-S) / 2022 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879

Evaluarea calității supravegherii medicale a angajaților din Republica Moldova

Assessment of emploees' medical surveillance quality in the Republic of Moldova

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7328452
CZU: 613.6.02:331.08:614.2(478)

Pag. 25-28

Pînzaru Iurie, Bucata (Gurghiș) Elena, Gherciu Svetlana, Bernic Vladimir
 
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2022


Rezumat

Introducere. Protecţia şi fortificarea sănătăţii angajaţilor este una din sarcinile primordiale a sănătăţii publice. Obiective. Scopul lucrării constă în determinarea lacunelor în activitatea Comisiilor medicale implicate în efectuarea examenului medical al angajaților expuși factorilor de risc ocupaționali și a Centrelor de Sănătate Publică la compartimentul Sănătatea Ocupațională în vederea implementării Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 161 privind serviciile de sănătate ocupațională. Material și metode. A fost realizat un studiu transversal cu utilizarea metodelor sociologice, descriptive, igienice. Ca obiect de studiu au servit chestionarele de autoevaluare a activității Comisiilor medicale implicate în efectuarea examenului medical al angajaților și a Centrelor de Sănătate Publică la compartimentul Sănătatea ocupațională. De asemenea, au fost studiate rapoartele statistice de activitate a serviciilor evaluate. Rezultate. În rezultatul studiului s-a constatat, că organizarea examenelor medicale profilactice a persoanelor supuse acțiunii factorilor profesionali de risc nu este sistematizată, și acestea sunt efectuate superficial cu omiterea serviciilor medicale prevăzute în Anexa nr.1 a Hotărârii de Guvern 1025/2016 și implicarea medicilor cu alte specialități decât cele necesare. Comunicarea între prestatorul de servicii la baza căruia activează Comisia medicală și specialiștii Centrelor de Sănătate Publică este fragmentată sau inexistentă. Iar cadrul legal existent în domeniul sănătății ocupaționale, în rezultatul reformelor neeficiente, este incongruent și servește ca temei pentru interpretări distorsionate. Concluzii. În scopul implementării Convenției OIM nr. 161 cu privire la serviciile de sănătate ocupațională este esențială restructurarea oportună a formelor de prestare a serviciilor de sănătate ocupațională și revizuirea întregului cadru legal în domeniul vizat.

Introduction. One of the primary responsibilities of public health is to monitor, protect, and improve employees’ health. Objectives. This study's goal is to identify the gaps in the activities of the Medical Commissions engaged in the medical screening of workers exposed to occupational risk factors and of the Public Health Centers in the field of Occupational Health in order to implement the Labor Organization Convention no. 161 regarding occupational health services. Material and methods. A transversal study was carried out using sociological, descriptive and hygienic methods. The self-evaluation questionnaires of the activity of the medical commissions involved in the medical screening of employees and of the Public Health Centers in the occupational health field served as the object of study. The statistical activity reports of the evaluated services were also studied. Results. The study's findings revealed that prophylactic medical screenings of persons subject to the action of occupational risk factors is not systematized, and that these examinations are only superficially carried out with the exclusion of the medical services outlined in Annex No. 1 of Government Decision 1025/2016 and the participation of medical professionals with specialties other than those required. The communication between the service providers (Medical Commission-Public Health Centers) is fragmented or nonexistent. Due to unsuccessful reforms, the current legislative framework in the area of occupational health is inconsistent and provides a basis for erroneous interpretations. Conclusions. It is crucial to promptly restructure the forms in which occupational health services are provided and review the entire legal framework in the relevant field in order to implement ILO Occupational Health Services Convention No. 161

Cuvinte-cheie
examen medical, persoane expuse acțiunii factorilor profesionali de risc, supravegherea medicală,

medical screenings, persons exposed to occupational risk factors, medical surveillance