Studiul pericolelor pentru sănătatea ocupațională în rândul lucrătorilor din industrie
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
78 2
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-01 14:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
613.6.027:62/68-051 (1)
Riscuri privind sănătatea muncii. Igiena şi sănătatea muncii (69)
Inginerie. Tehnică în general (2657)
Agricultură și alte științe și tehnici înrudite. Silvicultură. Agricultură. Exploatarea vieții sălbatice (11624)
Economie casnică. Științe domestice. Întreținerea casei (20704)
Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații (31592)
Tehnologie chimică. Industrii chimice și înrudite (43417)
Industrii, meserii și îndeletniciri pentru materiale diverse (55328)
Industrii, meserii și îndeletniciri pentru produse finite și asamblate (67366)
SM ISO690:2012
LIPOVAN, Serghei; CHEPTEA, Dumitru; RUSSU-DELEU, Raisa; CEBANU, Serghei. Studiul pericolelor pentru sănătatea ocupațională în rândul lucrătorilor din industrie . In: Arta Medica . 2022, nr. 4(85-S), pp. 19-24. ISSN 1810-1852.
10.5281/zenodo.7328426
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 4(85-S) / 2022 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879

Studiul pericolelor pentru sănătatea ocupațională în rândul lucrătorilor din industrie

Study of occupational health hazards among industry workers

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7328426
CZU: 613.6.027:62/68-051

Pag. 19-24

Lipovan Serghei12, Cheptea Dumitru31, Russu-Deleu Raisa3, Cebanu Serghei3
 
1 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
2 Centrul de Sănătate Publică Chişinău,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2022


Rezumat

Obiective. Lucrătorii din domeniul industriei și agriculturii sunt expuși în continuare la riscuri profesionale, cu toate îmbunătățirile condițiilor de muncă. Studiul își propune să identifice pericolele pentru sănătatea profesională în rândul lucrătorilor din domeniul industrial din municipiul Chișinău și cadrul său esențial de dezvoltare relevant. Acest articol a evoluat incidența expunerii la pericolele profesionale cu identificarea modului în care pot fi îmbunătățite strategiile și barierele pentru ca lucrătorii din domeniul industrial să respecte cerințele de sănătatea și securitatea în muncă. Materiale și metode. A fost efectuat un studiu transversal descriptiv retrospectiv a expunerii salariaților din municipiul Chișinău la factorii profesionali de risc. A fost identificat ratingul de pericole ocupaționale, politicile de sănătate și securitate în muncă implementate, barierele și strategiile pentru îmbunătățirea calității pentru sănătatea și securitatea în muncă. Rezultate și discuții. În majoritatea întreprinderilor industriale există politici privind sănătatea și securitatea în muncă (prevederi, linii directoare și reglementări privind sănătatea și securitatea în muncă) specificate în contractul colectiv de muncă. În întreprinderile micro și mici există un număr limitat de specialiști în sănătatea și securitatea în muncă, care monitorizează condițiile de muncă și starea de sănătate a lucrătorii la locul lor de muncă. Concluzii. Cercetătorii au dedus că problemele și preocupările privind conformitatea cu prevederile de sănătate și securitate în muncă în rândul lucrătorilor din domeniul industrial trebuie abordate în mod corespunzător prin monitorizarea și reevaluarea imediată a personalului în ceea ce privește cunoștințele și practicile lor în sănătatea și securitatea în muncă. Barierele și provocările identificate în studiu și rezolvarea lor corespunzătoare pot duce la o mai bună conformitate cerințelor în domeniul sănătății ocupaționale.

Objectives. Workers in industry and agriculture continue to be exposed to occupational hazards despite improved working conditions. The study aims to identify occupational health hazards among industrial workers in the municipality of Chisinau and the relevant main development framework. This article uncovers the frequency of exposure to occupational hazards by identifying how strategies can be improved and barriers removed for industrial workers to meet occupational health and safety requirements. Material and methods. A retrospective descriptive cross-sectional study of the exposure of employees in the municipality of Chisinau to occupational risk factors was carried out. The rating of occupational hazards, implemented occupational health and safety policies, barriers and quality improvement strategies for occupational health and safety were identified. Results. In most industrial enterprises there are occupational health and safety policies (occupational health and safety provisions, guidelines and regulations) specified in the collective labor agreement. In micro and small enterprises there is a limited number of occupational health and safety specialists who monitor the working conditions and health status of the worker at their workplace. Conclusions. The researchers concluded that occupational health and safety compliance issues and concerns among industrial workers need to be properly addressed by immediate monitoring and reassessment of staff regarding their occupational health and safety knowledge and practices. The barriers and challenges identified in the study and their appropriate resolution can lead to better compliance with occupational health requirements.

Cuvinte-cheie
sănătatea ocupaţională, factorii profesionali de risc, pericolele ocupaționale, promovarea sănătăţii la locul de muncă,

occupational health, occupational risk factors, occupational hazards, health promotion at work