Organizarea informațională a enunțului în limba română
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
277 35
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-21 22:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’367 (21)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1428)
SM ISO690:2012
BĂRBUŢĂ, Ion. Organizarea informațională a enunțului în limba română. In: Philologia, 2022, nr. 3(318), pp. 23-37. ISSN 1857-4300. DOI: 10.52505/1857-4300.2022.3(318).02
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 3(318) / 2022 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Organizarea informațională a enunțului în limba română

Informational Organization of the Sentence in Romanian

DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2022.3(318).02
CZU: 811.135.1’367

Pag. 23-37

Bărbuţă Ion
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Proiect:
20.80009.1606.01 Valorificarea științifică a patrimoniului lingvistic național în contextul integrării europene
 
Disponibil în IBN: 9 decembrie 2022


Rezumat

The article contains a description of the informational structure of the sentence in its capacity as a layer of meaning constituted as an effect of its contextual updating. A complex phenomenon of a discursive nature, the informational structure of the utterance requires an interpretation of the facts of language by taking into account the interrelationship between the semantic, syntactic and discursive factors involved in the act of communication. The semantic-pragmatic specificity of the informational structure of the sentence is analysed starting from the extralinguistic factors that control it. Particular attention is paid to the distinctive features of the minimal units of this structure. The criteria for identifying the topic and the rhyme of a sentence are presented, with emphasis on the recognition of the units in question in the process of linguistic analysis. By examining this layer of meaning, our goal is to show that the Romanian language has a complex mechanism that allows its expression and variation in relation to other layers of meaning of the sentence.

Articolul conține o descriere a structurii informaționale a enunțului în calitatea sa de strat de semnificație constituit ca efect al actualizării lui contextuale. Fenomen complex de natură discursivă, structura informațională a enunțului necesită o interpretare a faptelor de limbaj prin luarea în considerare a interrelației dintre factorii semantici, sintactici și discursivi implicați de actul de comunicare. Specificul semantico-pragmatic al structurii informaționale a enunțului este analizat pornindu-se de la factorii extralingvistici care o controlează. O atenție deosebită se acordă trăsăturilor distinctive ale unităților minime ale acestei structuri. Sunt prezentate criteriile de identificare a temei și a remei unui enunț, accentul fiind pus pe recunoaşterea unităților în cauză în procesul analizei lingvistice. Prin examinarea acestui strat de semnificație scopul nostru este să arătăm că limba română dispune de un mecanism complex ce permite exprimarea și varierea lui în raport cu alte straturi de semnificație ale enunțului.

Cuvinte-cheie
informational structure of the utterance, referential-semantic structure of the utterance, layer of meaning, theme, rheme, thematization, rhematization,

structură informaţională a enunţului, structură referențialsemantică a enunțului, strat de semnificație, temă, remă, tematizare, rematizare