Employee health associated with professional risk factors
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
350 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-21 09:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
613.6(478) (4)
Riscuri privind sănătatea muncii. Igiena şi sănătatea muncii (71)
SM ISO690:2012
GHERCIU, Svetlana, BUCATA (GURGHIȘ), Elena, PYNZARU, Iu., RUSSU-DELEU, Raisa, BERNIC, Vladimir. Employee health associated with professional risk factors. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova, 2022, nr. 3 An.1(29), p. 108. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467

Employee health associated with professional risk factors

Starea de sănătate a salariaților asociată cu factorii profesionali de risc

CZU: 613.6(478)

Pag. 108-108

Gherciu Svetlana1, Bucata (Gurghiș) Elena1, Pynzaru Iu.1, Russu-Deleu Raisa2, Bernic Vladimir1
 
1 National Agency for Public Health,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
 
 
Disponibil în IBN: 25 noiembrie 2022


Rezumat

Background. Employee health is an essential condition for ensuring a sustainable development of any country. This topic is included on the agenda of all actors involved in occupational health and safety. Objective of the study. Description of the trends in the health status of employees in relation to occupational risk factors, during the 2000-2021 period. Materials and methods. A retrospective descriptive cohort study was conducted on the health status of employees in the Republic of Moldova exposed to occupational risk factors. Data from the Statistical Report on State Surveillance and Control of Public Health (f.18-san) and secondary data available from open access databases were used. Results and discussions. During the reference period, the working population decreased by 30.0%, the number of employees exposed to occupational risk factors and eligible for periodic medical examinations by 20.5%, and the level of coverage with medical examinations is 84.8% - 98.7 %. Low values are characteristic for agriculture, wood processing, and furniture production, extractive industry. Annually, 2.8-3.7% of people with chronic diseases are detected and 0.2-0.9% of employees require permanent or temporary transfer to another job. Exposure to long working hours was the risk factor responsible for the highest number of DALYs (34.1%), followed by ergonomic factors (24.9%) and accidents at work (20.8%) in 2016. Conclusion. In order to improve the quality of periodic medical examinations and the occupational diseases diagnosis, it is necessary to translate the good practices of EU countries into national policies, taking into account the national context.

Introducere. Sănătatea angajaților este o condiție esențială în asigurarea dezvoltării durabile a oricărei țări. Acest subiect fiind inclus pe agenda tuturor actorilor implicați în securitatea și sănătatea în muncă. Scopul lucrării. Descrierea tendințelor în starea de sănătate a salariaților în relație cu factorii de risc profesional, în perioada 2000-2021. Materiale și metode. A fost realizat un studiu descriptiv de cohortă retrospectiv privind starea de sănătate a angajaților din Republica Moldova expuși factorilor profesionali de risc. Au fost utilizate datele din Raportul statistic privind supravegherea și controlul de stat a sănătății publice (f.18-săn) și datele secundare disponibile din bazele de date cu acces deschis. Rezultate și discuții. În perioada de referință, populația muncitoare s-a redus cu 30,0%, a salariaților expuși factorilor de risc profesional și eligibili pentru examenele medicale periodice cu 20,5%, iar nivelul de acoperire cu examene medicale constituie 84,8% - 98,7%. Valori reduse fiind caracteristice pentru agricultură, industria de prelucrare a lemnului și producere a mobilii, industria extractivă. Anual se depistează 2,8-3,7% persoane cu afecțiuni cronice și 0,2-0,9% salariați necesită transfer permanent sau temporar la alt loc de muncă. Expunerea la ore lungi de lucru a fost factorul de risc responsabil pentru cel mai mare număr de DALYs (34,1%) , urmată de factorii ergonomici (24,9%) și accidentele de muncă (20,8%) în anul 2016. Concluzii. Pentru îmbunătățirea calității examenelor medicale periodice și diagnosticării bolilor profesionale este nevoie de transpunerea bunelor practici ale țărilor UE în politicile naționale, cu considerarea contextului național.

Cuvinte-cheie
occupational health, periodic medical examinations, occupational risk factors,

sănătatea ocupaţională, examene medicale periodice, factori de risc profesional

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-168302</doi_batch_id>
<timestamp>1721454451</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova</full_title>
<issn media_type='print'>23451467</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
<issue>3 An.1(29)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Employee health associated with professional risk factors</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Svetlana</given_name>
<surname>Gherciu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Elena</given_name>
<surname>Bucata (Gurghiș)</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Iurie</given_name>
<surname>Pînzaru</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Raisa</given_name>
<surname>Russu-Deleu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Vladimir</given_name>
<surname>Bernic</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>108</first_page>
<last_page>108</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>