Elaborarea şi implementarea softului specializat pentru depunerea online a cererilor de protecţie a OPI
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
861 4
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-27 11:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.77:004(478) (1)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (1305)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (4272)
SM ISO690:2012
RUSANOVSCHI, Vitalie, ONIŞORU, Veaceslav, DUCA, Vladimir. Elaborarea şi implementarea softului specializat pentru depunerea online a cererilor de protecţie a OPI . In: Intellectus, 2012, nr. 2, pp. 42-45. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 2 / 2012 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087

Elaborarea şi implementarea softului specializat pentru depunerea online a cererilor de protecţie a OPI
CZU: 347.77:004(478)

Pag. 42-45

Rusanovschi Vitalie, Onişoru Veaceslav, Duca Vladimir
 
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
 
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2013


Rezumat

În lucrare sunt prezentate activităţile în vederea elaborării şi implementării softului specializat (SS) pentru depunerea online a cererilor de protecţie a OPI, descrierea succintă, priorităţile şi avantajele acestuia. Principalele recomandări, expuse în cadrul SS, oferă beneficii ce depăşesc, în mod evident, potenţialele implicaţii negative. Implementarea SS va conduce la îmbunătăţirea procesului de documen tare a informaţiei actualizate, veridice, calitative, complexe, accesibile solicitanţilor şi examinatorilor AGEPI. Efectul elaborării şi implementării acestuia va putea fi observat începând cu etapa dării în exploatare experimentale, deşi impactul deplin se va manifesta după implementarea celor trei proceduri: depunerea online a cererilor; achitarea online a taxelor; elaborarea şi gestionarea Dosarului în format electronic. Rezultatul final îl va constitui automatizarea procedurii de expertiză a cererilor de protecţie a OPI.

The work presents the activities on development and implementation of the specialized software (SS) for online submission of applications for the protection of IPO, the brief description, priorities and benefits thereof. The main recommendations set out in the SS, offer benefits that eloquently exceed the potential negative implications. SS implementation will lead to the improvement of the search for update, reliable, qualitative, comprehensive, information accessible to applicants and AGEPI examiners. The effect of its development and implementation would be seen from the stage of putting into experimental service, although the full impact will occur after the implementation of the three procedures: online submission of applications, online payment of fees, development and management of electronic File. The end result will be the automation of the procedure of examination of applications for the protection of IPO.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-16774</doi_batch_id>
<timestamp>1719220071</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
<registrant>Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Intellectus</full_title>
<issn media_type='print'>18107079</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2012</year>
</publication_date>
<issue>2</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Elaborarea şi implementarea softului specializat pentru depunerea online a cererilor de protecţie a OPI
</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Vitalie</given_name>
<surname>Rusanovschi</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Veaceslav</given_name>
<surname>Onişoru</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Vladimir</given_name>
<surname>Duca</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2012</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>42</first_page>
<last_page>45</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>