Publicitatea şedinţei de judecată
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
660 77
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-16 22:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.15 (84)
Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală (1416)
SM ISO690:2012
OSTAVCIUC, Dinu. Publicitatea şedinţei de judecată . In: Legea şi Viaţa, 2022, nr. 9-10(369-370), pp. 67-77. ISSN 2587-4365. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7184488
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 9-10(369-370) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373

Publicitatea şedinţei de judecată

Publicity of the court session

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.7184488
CZU: 343.15

Pag. 67-77

Ostavciuc Dinu
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Proiecte:
 
Disponibil în IBN: 28 octombrie 2022


Rezumat

Publicitatea se înscrie printre principiile procesului penal, care este aplicabilă doar fazei judecării cauzei penale. Principiul publicității ședinței de judecată are un rol deosebit, deoarece pentru asigurarea protecției drepturilor și libertăților persoanei o judecată nu poate avea loc cu ușile închise, în caz contrar ar apărea suspiciuni de comitere a unor abuzuri și neîncrederea în justiție. Totuși, există cazuri când ședințele de judecată pot avea loc în afara publicității, adică ședințele să fie închise, însă acest fapt trebuie să corespundă unor cerințe și condiții strict determinate ce lege. Articolul în referință analizează legislația și practica internă cu privire la aplicarea și respectarea principiului respectiv în raport cu legislația și practica internațională, explicând excepțiile publicității și venind cu soluții de îmbunătățire a legislației procesual-penale. Cercetarea identifică problematica apărută în practica instanțelor de judecată și vine cu soluții de înlăturare a divergențelor.

Publicity is included among the principles of the criminal process, which is applicable only to the trial phase of the criminal case. The principle of publicity of the court session has a special role, because in order to ensure the protection of the rights and freedoms of the person, a trial cannot take place behind closed doors, otherwise there would be suspicions of committing abuses and distrust in the judiciary. However, there are cases when court hearings can take place outside of publicity, i.e. the hearings must be closed, but this fact must correspond to requirements and conditions strictly determined by law. The article in reference analyzes the domestic legislation and practice regarding the application and observance of the respective principle in relation to the international legislation and practice, explaining the exceptions of advertising and coming up with solutions to improve the procedural-criminal legislation. The research identifies the problems arising in the practice of the courts and comes up with solutions to remove the divergences.

Cuvinte-cheie
publicitate, principiu, ședință de judecată, ședințe închise, instanţe de judecată, drept fundamental, proces penal, sancțiuni procesuale,

Keywords: publicity, principle, court session, closed sessions, courts of law, fundamental law, criminal process, procedural sanctions