Eficacitatea şi inofensivitatea tratamentului antiinflamator de durată în evoluţia stabilă a bronhopneumopatiei cronice obstructive
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 2
Ultima descărcare din IBN:
2017-05-04 19:58
Vizualizări 267
Vizitatori unici 27
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(33) / 2012 / ISSN 1857-0011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea şi inofensivitatea tratamentului antiinflamator de durată în evoluţia stabilă a bronhopneumopatiei cronice obstructive

Pag. 190-195

Buturov Serghei, Gonciar Veaceslav, Butorov Ivan, Calancea Valentin
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 14 December, 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Scopul studiului a fost studierea aspectelor clinicofarmacologice ale fenspiridului în tratamentul de lungă durată al BPCO cu evoluţie stabilă. Studiul efectuat a fost clinico-analitic şi prospectiv. Subiecţii de studiu au fost selectaţi în mod aleatoriu, recrutarea cărora s-a bazat atât pe criterii de includere, cât şi de excludere. Culegerea datelor pentru cercetarea clinică a fost de tip „caz-martor”. Au fost obţinute date ştiinţifi c autentice despre efi cacitatea clinică a fenspiridului în BPCO perioada stabilă. Includerea remediului antiinfl amator fenspirid în schema de tratament al BPCO contribuie la regresiunea rapidă a principalelor manifestări clinice ale bolii, reducerea markerilor inflamaţiei bronşice şi sistemice, gradului de obstrucţie a căilor respiratorii. Este argumentat ştiinţifi c faptul că utilizarea fenspiridului în asociere cu remedii bronholitice reduce durata medie şi frecvenţa exacerbărilor BPCO practic de 2 ori. Datele obţinute justifi că necesitatea includerii fenspiridului în calitate de remediu de bază al tratamentului complex în perioadele stabile ale maladiei.

Aim and objectives: to study the clinical and pharmacological aspects of Fenspiride in the short and long term treatment of COLD of stable evolution. The performed research represents a prospective clinical and analytical study. The considered lots included comparable groups. The data selection for the clinical research was “case-control” type. There have been obtained scientific data about the clinical efficacy of Fenspiride in COLD of stable period. Including the anti-infl ammatory drug Fenspiride into the treatment scheme of the exacerbations of COLD causes a more rapid regression of the main respiratory symptoms of the pathology, reduces the markers of systemic and bronchial infl ammation, the degree of the respiratory tract obstruction. It is scientifically proven that the usage of Fenspiride in association with the standard broncholitic therapy reduces the period and the frequency of the COLD exacerbations approximately 2 times. The obtained data confirm that it is necessary to include Fenspiride as the main remedy in the complex therapy of COLD stable period.

Цель исследования – изучить клинико-фар ма- кологические аспекты длительного применения фенспирида при стабильном течении ХОБЛ. В работе использовался проспективный, клинико-аналитический метод. Проведенные исследования включали сопоставимые группы. Отбор данных для клинических исследований был по типу «случай-контроль». Получены научные данные о клинической эффек- тивности фенспирида при стабильном течении ХОБЛ, что способствует более быстрой регрессии основных клинических проявлений заболевания, снижению уровня маркеров бронхиального и системного воспаления, уменьшению степени обструкции дыхательных путей. Научно обосновано, что применение фенспири- да в сочетании со стандартной бронхолитической терапией снижает среднюю длительность и количество обострений ХОБЛ практически в 2 раза.