Неполитические институты международных отношений в условиях развития глобального гражданского общества
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
61 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.1/8 (21)
Drept internațional (1488)
SM ISO690:2012
ЛЫСЕНКО, Владлена. Неполитические институты международных отношений в условиях развития глобального гражданского общества. In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2022, nr. 2, pp. 65-78. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 2 / 2022 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

Неполитические институты международных отношений в условиях развития глобального гражданского общества

Non-political institutions of international relations in the conditions of development of global civil society

Instituții non-politice ale relațiilor internaționale în contextul dezvoltării societății civile globale

CZU: 341.1/8
JEL: K33, L 31, F53, F60.

Pag. 65-78

Лысенко Владлена
 
Европейский Университет Молдовы
 
Disponibil în IBN: 16 septembrie 2022


Rezumat

This article attempts to go beyond the description of traditional institutions of international relations and analyze the issues of legal personality and activities of international non-governmental organizations in the context of the development of global civil society institutions. Over the past hundred years, international non-governmental organizations have deservedly and rightfully established themselves as participants in international relations. However, scientists are arguing about the legal personality of international non-governmental organizations (INGOs) and their influence on international relations in general. Exploring the scientific literature on the problems of global society, this article attempts to identify and systematize approaches to what forms can be given to the process of globalization. To explain the scientific development of the phenomenon of globalization, the article presents different theoretical positions. It is concluded that the globalization of relations in the world community naturally actualizes the problem of the globalization of civil society.

В данной статье делается попытка выйти за рамки описания традиционных институтов международных отношений, и проанализировать вопросы правосубьектности и деятельности международных неправительственных организаций в контексте развития институтов глобального гражданского общества. За последние сто лет международные неправительственные организации заслуженно и правомерно утвердились как участники международных отношений. Однако, учеными ведется спор о правосубьектности международных неправительственных организаций (МНПО) и их влияния на международные отношения в целом. Исследуя научную литературу по проблемам глобального общества, в данной статье делается попытка выделения и систематизации подходов к тому, какие формы можно придать процессу глобализации. Для объяснения научного развития феномена глобализации в статье представлены разные теоретические позиции. Делается вывод о том, что глобализация отношений в мировом сообществе естественным образом актуализирует проблему глобализации гражданского общества.

Acest articol încearcă să depășească descrierea instituțiilor tradiționale de Relații Internaționale și să analizeze problemele personalității juridice și activitățile organizațiilor neguvernamentale internaționale în contextul dezvoltării instituțiilor societății civile globale. În ultimii o sută de ani, organizațiile neguvernamentale internaționale s-au stabilit în mod meritat și legitim ca participanți la relațiile internaționale. Cu toate acestea, oamenii de știință se ceartă despre legitimitatea organizațiilor neguvernamentale internaționale (ONG-uri) și impactul acestora asupra relațiilor internaționale în general. Explorând literatura științifică cu privire la problemele societății globale, acest articol încearcă să identifice și să sistematizeze abordările asupra formelor care pot fi date procesului de globalizare. Pentru a explica dezvoltarea științifică a fenomenului globalizării, articolul prezintă diferite poziții teoretice. Se concluzionează că globalizarea relațiilor în comunitatea mondială actualizează în mod natural problema globalizării societății civile.

Cuvinte-cheie
global civil society, international non-governmental organizations, international intergovernmental organizations, Sustainable Development Goals, globalistics,

глобальное гражданское общество, международные неправительственные организации, международные межправительственные организации, цели устойчивого развития, глобалистика,

societate civilă globală, organizații neguvernamentale internaționale, organizații interguvernamentale internaționale, obiective de dezvoltare durabilă, globalistica