Receptarea literaturii române din Republica Moldova în Ucraina: antologii plurigenuriale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
210 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-14 00:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1(477).09 (1)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (2006)
SM ISO690:2012
APETRI, Dumitru. Receptarea literaturii române din Republica Moldova în Ucraina: antologii plurigenuriale. In: Philologia, 2022, nr. 2(317), pp. 90-98. ISSN 1857-4300. DOI: 10.52505/1857-4300.2022.2(317).07
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 2(317) / 2022 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Receptarea literaturii române din Republica Moldova în Ucraina: antologii plurigenuriale

The Reception of Romanian Literature from the Republic of Moldova in Ukraine: Plurigenural Anthologies

DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2022.2(317).07
CZU: 821.135.1(477).09

Pag. 90-98

Apetri Dumitru
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Proiect:
20.80009.1606.03 Contextele socio-culturale autohtone și interconexiuni europene în creația populară și literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în prezent)
 
Disponibil în IBN: 29 august 2022


Rezumat

In the present article, the author highlights an important aspect of the RomanianUkrainian literary dialogue: the editing by Ukrainians in the years from 1953 to 1977 of four plurigenural anthological collections from the literary creation and partly from the folklore of the Republic of Moldova. These editions are seen by the researcher as a significant contribution to the above mentioned dialogue. But the dominance of the ideological dictatorship in that period left its negative mark on several works included in anthologies – a fact that determined a value discernment of the material in each editorial unit. This action is accomplished in the hope that the dialogue discussed will be reopened in the upcoming years. Therefore, the author’s comments pursued several purposes: listing the writings that have devalued in the meantime showing the causes of this phenomenon; indication of the selection criteria and directions for the development of new volumes such as plurigenural anthologies.

În articolul de faţă, autorul se expune asupra unui aspect important al dialogului literar româno-ucrainean: editarea de către ucraineni, între anii 1953-1977, a patru culegeri antologice plurigenuriale din creaţia literară şi, parţial, din folclorul R. Moldova. Aceste acte editoriale sunt văzute de cercetători ca o contribuţie însemnată la dialogul nominalizat. Însă dominarea dictatului ideologic în perioada respectivă şi-a lăsat amprenta negativă asupra mai multor opere incluse în antologii, fapt care a impus o discernere valorică a materiei din fiecare unitate editorială. Această acțiune e întreprinsă în speranța că dialogul discutat va fi reluat în anii ce urmează. Prin urmare, comentariile au urmărit câteva scopuri: nominalizarea scrierilor care s-au devalorizat între timp, arătând cauzele acestui fenomen; indicarea criteriilor și direcțiilor de selectare în vederea elaborării unor volume noi de tipul antologiilor plurigenuriale.

Cuvinte-cheie
anthologies, dialogue, receiving, literature, folklore, translation, selection,

antologii, dialog, receptare, literatură, folclor, traducere, Selecţie