Clasificarea și repartizarea condamnaților în cadrul unui sistem progresiv de executare a pedepsei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
589 57
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-06 08:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.84 (56)
Pedeapsă. Executarea sentinţei. Prevenirea crimei. (298)
SM ISO690:2012
CRUDU, Alexandr. Clasificarea și repartizarea condamnaților în cadrul unui sistem progresiv de executare a pedepsei. In: Revista Naţională de Drept, 2022, nr. 1(247), pp. 136-144. ISSN 1811-0770. DOI: https://doi.org/10.52388/1811-0770.2022.1(247).12
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Naţională de Drept
Numărul 1(247) / 2022 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X

Clasificarea și repartizarea condamnaților în cadrul unui sistem progresiv de executare a pedepsei

Classification and distribution of convicted people in a progressive system of execution of the sentence

Classification et répartition des condamnés selon un système progressif d’exécution de la peine

Классификация и распределение осужденных в прогрессивной системе отбывания наказания

DOI:https://doi.org/10.52388/1811-0770.2022.1(247).12
CZU: 343.84

Pag. 136-144

Crudu Alexandr
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 25 august 2022


Rezumat

După cum se cunoaște, în teoria dreptului execuțional penal, clasificarea condamnaților la pedepse penale privative de libertate este luată în considerare la trei niveluri. Primul nivel este clasificarea juridico-penală primară, al cărei scop este diferențierea pedepsei pentru infractor în conformitate cu natura și gradul de pericol al infracțiunii pe care a comis-o, al doilea nivel este clasificarea execuțional penală secundară a condamnaților, care presupune diferențierea executării pedepsei și corectării condamnaților, excluzând influența negativă a unor condamnați asupra altora. Cel de-al treilea nivel de clasificare a condamnaților presupune studierea personalității acestora, în baza unor criterii psiho-pedagogice, criminalistice, sociale și altele. În prezentul articol au fost analizate principalele instrumente de clasificare și repartizare a condamnaților în cadrul unui sistem progresiv de executare a pedepsei. Astfel, au fost studiate opiniile doctrinare cu privire la eficiența procesului de clasificare, precum și felurile clasificării condamnaților în dreptul execuțional penal. La fel, au fost examinate criteriile suplimentare de clasificare a condamnaților aplicate de către personalul penitenciar, pe lângă cele expres reglementate de Codul de executare. În final, au fost formulate recomandări în contextul îmbunătățirii instrumentelor de clasificare și repartizare a condamnaților, precum și propuneri de modificare a cadrului normativ în acest sens.

As it is known, in the theory of criminal enforcement law, the classification of convicts to criminal sentences deprived of liberty is taken into account at three levels. The first level is the primary legal classification, the purpose of which is to differentiate the punishment for the offender according to the nature and degree of danger of the crime he/she committed. The second level is the secondary criminal execution classification of convicts, which involves differentiating the execution of the sentence and correcting convicts, excluding the negative influence of some convicts on others. The third level of classification of convicts involves the study of their personality, based on psycho-pedagogical, forensic, social and other criteria. This article has analyzed the main tools for classifying and distributing convicts in a progressive sentence system. Thus, the doctrinal opinions regarding the efficiency of the classification process were studied, as well as the ways of classifying the convicts in the criminal enforcement law. Likewise, the additional criteria for classifying convicts applied by prison staff were examined, in addition to those expressly regulated by the Enforcement Code. Finally, recommendations were made in the context of improving the instruments for classifying and distributing convicts, as well as proposals to amend the regulatory framework in this regard.

Comme on le sait, dans la théorie du droit de l’application des peines, la classification des condamnés en peines pénales privatives de liberté est considérée à trois niveaux. Le premier niveau est la classification juridique-pénale primaire, dont le but est de différencier la punition du délinquant en fonction de la nature et du degré de danger du crime qu’il a commis, le deuxième niveau est la classification pénale-execrationnelle secondaire des condamnés, qui consiste à différencier l’exécution de la peine et la correction des condamnés, à l’exclusion de l’influence négative de certains condamnés sur d’autres. Le troisième niveau de classification des condamnés implique l’étude de leur personnalité, basée sur des critères psycho-pédagogiques, médico-légaux, sociaux et autres. Dans cet article, les principaux instruments de classification et de répartition des condamnés au sein d’un système progressif d’exécution de la peine ont été analysés. Ainsi, les points de vue doctrinaux sur l’efficacité du processus de classification, ainsi que les types de classification des condamnés en droit pénal, ont été étudiés. En outre, les critères supplémentaires de classification des condamnés appliqués par le personnel pénitentiaire, en plus de ceux expressément réglementés par le Code d’exécution, ont été examinés. Enfin, des recommandations ont été formulées dans le cadre de l’amélioration des instruments de classification et de répartition des condamnés, ainsi que des propositions de modification du cadre normatif à cet égard.

Как известно, в теории уголовно-исполнительного права отнесение осужденных к уголовным наказаниям, лишенным свободы, учитывается на трех уровнях. Первый уровень - первичная уголовно-правовая классификация, целью которой является дифференциация наказания преступника по характеру и степени тяжести совершенного им преступления, второй уровень - вторичная уголовно-исполнительная классификация осужденных, предполагающая дифференциацию исполнения приговора и исправления осужденных, исключающее отрицательное влияние одних осужденных на других. Третий уровень классификации осужденных предполагает изучение их личности на основе психолого-педагогических, судебно-медицинских, социальных и других критериев. В данной статье рассматриваются основные инструменты классификации и распределения осужденных по прогрессивной системе отбывания наказания. Таким образом, были изучены доктринальные мнения относительно эффективности классификационного процесса, а также способы классификации осужденных в уголовно-исполнительном праве. Помимо этого, были рассмотрены дополнительные критерии классификации осужденных, применяемые персоналом исправительных учреждений, в дополнение к тем, которые прямо регламентированы Кодексом об исполнении наказаний. В заключене, были даны рекомендации в контексте совершенствования инструментов классификации и распределения осужденных, а также предложения по изменению нормативно-правовой базы в этой сфере.

Cuvinte-cheie
penitenciar, condamnat, sistem progresiv, repartizare, subcultura criminală, ierarhie informală, criterii de separare,

penitentiary, convict, progressive system, distribution, criminal subculture, informal hierarchy, separation criteria,

pénitencier, condamné, système progressif, répartition, sous-culture criminelle, hiérarchie informelle, critères de séparation,

пенитенциарное учреждение, осужденный, прогрессивная система, распределение, криминальная субкультура, неформальная иерархия, критерии разделения