Sinonimia lexicală în textul manuscrisului Sandipa
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
413 9
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-22 18:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’373.421:82.09(091) (1)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1473)
Critică literară. Studii literare (222)
SM ISO690:2012
VEREBCEANU, Galaction. Sinonimia lexicală în textul manuscrisului Sandipa. In: Limbă Literatură Folclor, 2022, nr. 1, pp. 33-42. ISSN 2587-3881. DOI: https://doi.org/10.52505/llf.2022.1.03
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Limbă Literatură Folclor
Numărul 1 / 2022 / ISSN 2587-3881

Sinonimia lexicală în textul manuscrisului Sandipa

DOI:https://doi.org/10.52505/llf.2022.1.03
CZU: 811.135.1’373.421:82.09(091)

Pag. 33-42

Verebceanu Galaction
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Proiecte:
 
Disponibil în IBN: 20 iulie 2022


Rezumat

Articolul are ca scop analiza seriilor sinonimice consemnate în textul romanului popular Sandipa, ms. rom., cota 824, datat la sfârșitul secolului al XVIII-lea (1798), copiat de Ioan Crăciun din Ștefănești, Dorohoi și păstrat la Biblioteca de Stat Rusă, Moscova. Pentru a ușura consultarea valorii echivalente a cuvintelor, seriile au fost grupate alfabetic, exceptând situațiile în care termenii sunt legați prin coordonare (cu și copulativ sau exprimând raport disjunctiv cu sau), prin juxtapunere ori fiind precizate de adverbul de mod explicativ adică. Cuvintele cuibului sinonimic sunt prezentate, de regulă, în forma atestată, cu exemple concrete, urmate de trimiteri selective. Examinarea grupurilor sinonimice se face din punctul de vedere al sensului și originii termenilor cuprinși în serii, modului în care cuvintele s-au menținut sau au dispărut din registrul actual al românei literare.

The article aims to analyze the synonymous series recorded in the text of the popular novel Sandipa, ms. rom., quota 824, dated at the end of the 18th century (1798), copied by Ioan Crăciun from Ștefănești, Dorohoi and kept at the Russian State Library, Moscow. In order to facilitate the consultation of the equivalent value of the words, the series were grouped alphabetically, except for the situations in which the terms are linked by coordination (with and copulative or expressing disjunctive relation with or), by juxtaposition or being specified by the adverb in an explanatory way. The words of the synonymous nest are usually presented in certified form, with concrete examples, followed by selective references. The examination of synonymous groups is made from the point of view of the meaning and origin of the terms included in the series, the way in which the words have been maintained or disappeared from the current register of literary Romanian.

Cuvinte-cheie
copie, manuscris, roman popular, românesc, sens, serie sinonimică, Slav, text,

copy, manuscript, popular novel, Romanian, meaning, synonymous series, Slavic, text

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Verebceanu, G.S.</dc:creator>
<dc:date>2022-07-20</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Articolul are ca scop analiza seriilor sinonimice consemnate &icirc;n textul romanului popular Sandipa, ms. rom., cota 824, datat la sf&acirc;rșitul secolului al XVIII-lea (1798), copiat de Ioan Crăciun din Ștefănești, Dorohoi și păstrat la Biblioteca de Stat Rusă, Moscova. Pentru a ușura consultarea valorii echivalente a cuvintelor, seriile au fost grupate alfabetic, except&acirc;nd situațiile &icirc;n care termenii sunt legați prin coordonare (cu și copulativ sau exprim&acirc;nd raport disjunctiv cu sau), prin juxtapunere ori fiind precizate de adverbul de mod explicativ adică. Cuvintele cuibului sinonimic sunt prezentate, de regulă, &icirc;n forma atestată, cu exemple concrete, urmate de trimiteri selective. Examinarea grupurilor sinonimice se face din punctul de vedere al sensului și originii termenilor cuprinși &icirc;n serii, modului &icirc;n care cuvintele s-au menținut sau au dispărut din registrul actual al rom&acirc;nei literare.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>The article aims to analyze the synonymous series recorded in the text of the popular novel Sandipa, ms. rom., quota 824, dated at the end of the 18th century (1798), copied by Ioan Crăciun from Ștefănești, Dorohoi and kept at the Russian State Library, Moscow. In order to facilitate the consultation of the equivalent value of the words, the series were grouped alphabetically, except for the situations in which the terms are linked by coordination (with and copulative or expressing disjunctive relation with or), by juxtaposition or being specified by the adverb in an explanatory way. The words of the synonymous nest are usually presented in certified form, with concrete examples, followed by selective references. The examination of synonymous groups is made from the point of view of the meaning and origin of the terms included in the series, the way in which the words have been maintained or disappeared from the current register of literary Romanian.</p></dc:description>
<dc:identifier>10.52505/llf.2022.1.03</dc:identifier>
<dc:source>Limbă Literatură Folclor  (1) 33-42</dc:source>
<dc:subject>copie</dc:subject>
<dc:subject>manuscris</dc:subject>
<dc:subject>roman popular</dc:subject>
<dc:subject>românesc</dc:subject>
<dc:subject>sens</dc:subject>
<dc:subject>serie sinonimică</dc:subject>
<dc:subject>Slav</dc:subject>
<dc:subject>text</dc:subject>
<dc:subject>copy</dc:subject>
<dc:subject>manuscript</dc:subject>
<dc:subject>popular novel</dc:subject>
<dc:subject>Romanian</dc:subject>
<dc:subject>meaning</dc:subject>
<dc:subject>synonymous series</dc:subject>
<dc:subject>Slavic</dc:subject>
<dc:subject>text</dc:subject>
<dc:title>Sinonimia lexicală &icirc;n textul manuscrisului Sandipa</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>