Extinderea ariei de brevetare sub aspect de conţinut al invenţiilor carealitate condiţionată de evoluţia știinţifică în sprijinul dezvoltăriidomeniului energetic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
216 4
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-14 08:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.9:001.894 (1)
Economia energiei în general (495)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (1013)
SM ISO690:2012
POSTORONCA, Sveatoslav. Extinderea ariei de brevetare sub aspect de conţinut al invenţiilor carealitate condiţionată de evoluţia știinţifică în sprijinul dezvoltăriidomeniului energetic. In: Intellectus. 2022, nr. 1, pp. 61-71. ISSN 1810-7079.
10.56329/1810-7087.22.1.06
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 1 / 2022 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087

Extinderea ariei de brevetare sub aspect de conţinut al invenţiilor carealitate condiţionată de evoluţia știinţifică în sprijinul dezvoltăriidomeniului energetic

Extension of the Scope of Patenting to the Content of Inventions as aReality Conditioned by Scientific Evolution in Support of Energy

DOI: https://doi.org/10.56329/1810-7087.22.1.06
CZU: 620.9:001.894

Pag. 61-71

Postoronca Sveatoslav12
 
1 Institutul de Energetica,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 5 iulie 2022


Rezumat

Necesitatea noilor soluţii argumentate știinţifi c cu componentă crescândă de inovare este dictată de dezvoltarea socio-economică, prin apariţia noilor provocări globale. Iar perioada de criză sistemică trăită acum, cu grave trăsături sanitare, politice, economice și sociale, se califi că ca având și serioase ameninţări pentru însăși civilizaţia umană. Raţiunea, creativitatea și ingeniozitatea, particularităţi ce ne reprezintă în lumea vie, generează încontinuu noi viziuni știinţifi ce, deplasând orizonturile cunoașterii către limite încă necunoscute. Știinţele se îmbogăţesc prin noi ipoteze, concepte și paradigme, utilizând o bază terminologică actualizată, ce necesită și abordări calitativ noi. Activitatea de brevetare, cu conexiunea directă la aceste deziderate, oferă arii extinse la partea de conţinut a obiectelor de proprietate intelectuală, cu rol decisiv și pentru evoluţia domeniului energetic.

The need for new scientifi cally argued solutions with a growing innovation component is dictated by socio-economic development, with the emergence of new global challenges. And the period of systemic crisis experienced now, with serious health, political, economic and social features, qualifi es as having serious threats to human civilization itself. Reason, creativity and ingenuity, particularities that represent us in the living world, constantly generate new scientifi c visions, moving the horizons of knowledge to as yet unknown limits. Science is enriched by new hypotheses, concepts and paradigms, using an updated terminology base, which also requires qualitatively new approaches. The patenting activity, with the direct connection to these desiderata, off ers extended areas to the part of the content of the intellectual property objects, with decisive role also for the evolution of the energy field.

Cuvinte-cheie
brevetare, cercetare, energetică, invenţie, proprietate intelectuală,

patenting, research, energy, invention, intellectual property