Responsabilitatea individuală şi socială pentru sănătate în contextul cultural şi economic specific al Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 0
Vizualizări 308
Vizitatori unici 2
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 2(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilitatea individuală şi socială pentru sănătate în contextul cultural şi economic specific al Republicii Moldova

Pag. 230-234

Gramma Rodica
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 1 December, 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Two factors with a direct impact on the population health are analyzed in this article: social and individual responsibility for health, especially underlining the cultural and economic contexts which are characteristic to our society. There are described several perceptions, common amongst local population, towards their own health and the role of the healthcare system attempting to find a causality of alarming statistical indicators of public health registered during the last five years. It is suggested revising some activities within the current national and branch programs in healthcare system with the aim to enhance the promotion of health culture amongst wider population.

În articol se analizează doi factori care au un impact direct asupra sănătăţii populaţiei: responsabilitatea socială şi cea individuală pentru sănătate, în special evidenţiind contextul cultural şi economic specifice societăţii noastre. Sunt descrise unele percepţii frecvente în rândurile populaţiei autohtone faţă de propria sănătate şi faţă de rolul sistemului sanitar, cu încercarea de a găsi o cauzalitate a indicatorilor statistici alarmanţi de sănătate publică înregistraţi pe parcursul ultimilor 5 ani. Se propune o revizuire a unor activităţi din cadrul programelor naţionale şi ramurale existente în sistemul sănătăţii, cu necesitatea de a intensifica promovarea unei culturi a sănătăţii în rândurile populaţiei largi.

BibTeX Export

@article{ibn_15781,
author = {Burian, C.},
title = {Apariţia şi evoluţia fenomenului migraţiei şi reglementarea juridică a acestuia în dreptul internaţional public
},
journal = {Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale},
year = {2009},
volume = { (3)},
pages = {77-84},
month = {Jul},
abstract = {(RU) Миграция людей является важным социальным явлением в современном мире. Разный уровень развития некоторых регионов, рост международно-экономической взаимозависимости, прогресс достигнутый в средствах массовой информации и транспорте, признание прав эмигрантов на проживание в своих семьях, рост международной конфликтности, способствующий увеличению числа
беженцев и переселенцев, являются одними из тех факторов, которые порождают невиданное в истории человечества массовое переселение.
Термин «миграция» употребляется в двух значениях. В широком смысле, подразумеваются все виды передвижения лиц, в узком, исключительно передвижения, которые ведут к смене места проживания лиц. В широком смысле, под миграцией стоит понимать также и передвижение лиц с места работы
домой.},
abstract = {(EN) Human migration is the important social phenomenon in the modern world. The different level of development of some regions, growth of international-economic interdependence, reached progress in mass media and transport, recognition of the rights of immigrants on residing in their families, the growth of the international
conflictness increasing the number of refugees and immigrants, are in the ranks of those factors which generate a mankind mass resettlement unprecedented in the history. The term “migration” has two meanings. In its broad sense, it comprises all kinds of movements of persons, in narrow, namely exclusive replacement which conduct to change the place in which one had formerly resided. In broad sense, migration is a free movement of persons from the place of work to home.},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/15781},
}