Геополитические трансформации в современном мире и их влияние на энергетический порядок
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
529 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-14 05:25
SM ISO690:2012
КИНДЫБАЛЮК, Оляна. Геополитические трансформации в современном мире и их влияние на энергетический порядок . In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2011, nr. 3, pp. 44-56. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 3 / 2011 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

Геополитические трансформации в современном мире и их влияние на энергетический порядок

Pag. 44-56

Киндыбалюк Оляна
 
Институт Истории, Государства и Права АНМ
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Reieșind din realităţile spaţial-geografice, problematica transformărilor geopolitice şi influenţa acestora asupra ordinii energetice este strâns corelată cu procesul de formatare a sistemului internațional și a ordinii mondiale contemporane, dinamica și profunzimea cărora indică la rolul important al factorului hidrocarburic în dezvoltarea sa. Din punct de vedere teoretic ar putea părea că accentul pus pe problematica ordinii în ambele cazuri, autorul efectuează o tentativă de a aduce la un numitor comun cele două concepte, astfel încât mai târziu, indicând la interdependenţa lor, să-și ușureze studiul problemei cercetate. Cu toate acestea, atât discuțiile de natura retorică cât și însăși schimbările nominalizate au confirmat, în mod repetat, valabilitatea tezei cu privire la existenţa interdependenţei între ele ca o legitate şi un procesul natural al contemporaneității. Cu toate acestea, factorul hidrocarburic, pe întreg parcursul procesului de reformatare, a jucat întotdeauna, dacă nu un rol primordial, atunci, cel puţin, unul important. În acest sens, nu provoacă careva întrebări argumentele despre motivul pentru care sursele energetice sunt implantate în țesătura politicii mondiale și servește un laitmotiv pentru discuţiile academice cu privire la viitorul ordinii mondiale contemporane. Scopul acestui articol este de a descoperi conotațiile teoretice şi practice ale conţinutului transformărilor geopolitice în condițiile unei ordine mondiale policentrice, arătând influenţa lor asupra ordinii energetice. Un obiectiv-cheie, în acest sens, ar fi stabilirea legăturii între problematica securității naţionale şi conceptualizarea constructelor geospaţiale, care includ în sine teritorii masive de hidrocarburi. Accentul pus pe securitatea naţională este important, deoarece constructele geospaţiale, destinate să efectueze expansiuni geografice (termenul este folosit fără tendințe de evaluare, doar ca un sinonim al „extinderii”, „măririi” zonei de influenţă), luând în considerare toţi factorii geopolitici, sunt întruchiparea directă a intereselor naţionale. Baza acesteia din urmă, aşa cum sa menţionat mai sus, este imperativul stabilității statului, sau, cu alte cuvinte, asigurarea supravieţuirii lui. Revenind la problema transformărilor, vom menționa, că de la începutul anilor 90 ai secolului XX în sistemul internaţional au apărut premisele reale privind remodelarea spațiilor. Schimbările au început in echilibrul politic şi geografic al puterilor pe arena internaţională, s-a confirmat procesul de reconfigurare a spaţiilor, sau mai degrabă a reconstrucţiei regiunilor de mare interes din punctul de vedere al politicii, economiei și surselor energetice. Dorinţa actorilor pentru a obţine un punct de sprijin în regiunile importante din punctul de vedere al surselor energetice, fundamentează în mare măsură opiniile cu privire la dezvoltarea şi aplicarea practică a constructelor geospaţiale, spre exemplu „Big”, „General” și „Nou” în Orientul Mijlociu, „Marea Asie Centrală”, cunoscut în cercurile ştiinţifice ca „Grandioasa Asie Centrală”. Concentrându-ne asupra cercetărilor privind transformările geopolitice, trebuie remarcat faptul că acțiunea lor forţată asupra ordinii energetice confirmă opiniile și punctele de vedere referitor la modul de creare a unei noi configuraţii de forţe geopolitice în zona, cât şi a schimbărilor de proporție în componența principalilor actori de pe piaţa de hidrocarburi. În acest context, este corect să vorbim despre schimbări semnificative în distribuţia resurselor de energie, apariţia unor noi centre majore de consum. Ne referim, în primul rând, la China, India, precum şi alte ţări recent industrializate, numărul cărora crește tot mai mult. Astfel de modificări vor duce cu siguranţă la creşterea cererii globale de energie, precum şi complexitatea structurii ordinii energetice. Tendinţa de reconstrucţie a spaţiului geopolitic, într-adevăr, ajută foarte mult să se înţeleagă logica ordinii mondiale în stadiu de formare, aceasta ne face să privim altfel la astfel de componente importante a acesteia, cum ar fi: [1] conceptul de superputere, [2] stabilitatea, [3], viitorul globalism-mondialismului. În opinia noastră, asemenea viziune, fixată pe trei niveluri, a transformărilor geopolitice, mai bine ne ajută să dezvăluim profunzimea și acoperirea spaţială a modificărilor. Proiectând acest punct de vedere teoretic la nivel practic, vom obţine o imagine completă a unei ordini mondiale policentrică, în care nu există nici superputere şi nici polaritate - acestea sunt înlocuite de centre de putere, stabilitatea tot mai des și mai des se dizolvă în instabilitate şi incertitudine, sau mai degrabă în asocierile lor dihotomice - stabilitate / instabilitate, previzibilitate / imprevizibilitate, iar globalizarea se manifestă ca proces complex, cu multiple faţete care implică atât regionalizarea spaţiului, precum şi fragmentarea lumii.

In spatially-geographical realities, the problematics of geopolitical transformations and their influence on the condition of energy order is quite closely correlated with the formation of the contemporary world order which deep processes manifest a considerable role of the hydrocarbon factor in its development. From a theoretical point of view it might seem that the accent on the order in both cases, is an author's conscious attempt to reduce together two constructive concepts in order that subsequently, having specified their interdependence, to facilitate the further developed of the research. However both the rhetorical judgments stated above and the essence of occurring changes have been repeatedly confirmed the validity of the thesis of the existence of interdependence as a natural and a consistent pattern process of the contemporaneity. At the same time, the hydrocarbon factor had always played if not paramount, then, at least, a weighty role in the paths of its development. In this sense, the arguments about why the implantation of energy factor in the fabric of world politics appears as a leitmotif of many academic discussions about the future of the modern order do not cause many questions. The purpose of this article is to reveal the content of geopolitical transformations occurring in a polycentric world order, showing their influence on the energy order. A key objective in this sense is to trace the connection between national security issue and the conceptualization of geospatial constructs of massive hydrocarbon fields. The accent on national security is important, because the geospatial constructs developed with a view of geographical expansion (the term is used as a synonym to concept of “sprawl”, “expansion” of area of influence), taking into account all geopolitical factors, are a direct embodiment of national interests. The last comprise the imperative of self-preservation of the state, i.e. maintenance of its survival. Addressing to the problem of transformations, let us note that since the first half of 90s of the ХХ century, real preconditions of reorganization of space began to become ripe in international system. Changes in politico-geographical alignment of forces in international arena began to start; the process of reconfiguration of space has received a “new” breath, to be exact, processes on reorganizations of the regions that represented a great interest from political, economic and energy points of view. The aspiration of actors to be fixed in regions of the enormous energy resource importance, in many respects proves the views on elaboration and practical application of such geospatial constructs as the “Big”, “Wide” and “New” Middle East, “Big Central Asia” known in scientific circles as “Great Central Asia”. Focusing on geopolitical transformations, it should be noticed that their forced influence on energy order once more confirm the views about both the creation of new configuration of geopolitical forces in its space, and large-scale changes in the structure of the basic actors in the hydrocarbon market. In this context it is lawful to speak about essential changes in the structure of distribution of energy resources as well as occurrence of new large centers of their consumption. First of all, it is a question, of China, India, and also new industrial states which number is constantly growing. Such changes, certainly, lead to the increase of world demand on energy carriers, and to the complication of the structure of energy order. In fact, the trend towards the reconstruction of geopolitical space helps us to understand the logic of the emerging world order and to make a fresh look at such its important components as: [1] the concept of superpower, [2] stability, [3] future of globalization-mondialization. In our opinion, such a three-level vision of geopolitical transformations helps to reveal both the depth and spatial coverage of these changes. Projecting this view at theoretical and practical level, we obtain a complete picture of a polycentric world order, that has no place for superpower and polarity - they are replaced by centers of power, the stability is even more often dissolved in the instability and uncertainty, or rather in their dichotomous combination - stability/instability, predictability/unpredictability, but globalization manifests itself as the most complex, multifaceted process that embraces both the regionalization of the space, and the fragmentation of the world.