Alegerile şi pluripartitismul. Studiu comparat al campaniilor electorale parlamentare din 2001 și 2005
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
103 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-07-29 13:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.8 (88)
Lege electorală. Votare. Sisteme electorale (88)
SM ISO690:2012
CĂRBUNE, Radj. Alegerile şi pluripartitismul. Studiu comparat al campaniilor electorale parlamentare din 2001 și 2005. In: Moldoscopie. 2021, nr. 4(95), pp. 36-47. ISSN 1812-2566.
10.52388/1812-2566.2021.4(95).03
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 4(95) / 2021 / ISSN 1812-2566

Alegerile şi pluripartitismul. Studiu comparat al campaniilor electorale parlamentare din 2001 și 2005

Elections and multipartism. Comparative study on the 2001 and 2005 parliamentary election campaigns

Élections et multipartisme. Etude comparative des campagnes électorales parlementaires de 2001 et 2005

Выборы и многопартийность. Сравнительный анализ парламентских избирательных кампаний 2001 и 2005 гг.

DOI: https://doi.org/10.52388/1812-2566.2021.4(95).03
CZU: 342.8

Pag. 36-47

Cărbune Radj
 
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
 
Disponibil în IBN: 23 mai 2022


Rezumat

Partidele politice sunt instituţii indispensabile epocii contemporane. Ele sunt prezente sub diferite forme în majoritatea absolută a statelor, indiferent de forma de guvernare sau regimul politic. Pentru Republica Moldova, democrația liberală este o modalitate de guvernare care a început nu chiar de mult. Afirmarea acesteia este caracterizată de apariţia altor formaţiuni politice în paralel cu Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, care în perioada de până la 1988-89, deţinea de unul singur întreaga putere politică din societatea noastră ca şi, de altfel, în întreaga Uniune Sovietică. Activitatea politică în societate se realizează nu numai prin intermediul statului, a instituţiilor şi organizaţiilor ce ţin de acestea, ci şi printr-o vastă şi complexă reţea de organizaţii şi instituţii extrastatale. Dintre acestea cele mai vechi şi importante sunt partidele politice. Existenţa partidelor politice, a partidismului ca fenomen politic reprezintă un fenomen esenţial al vieţii democratice. Partidele politice sunt unele din elementele de bază a sistemului politic contemporan, fără care nu poate funcţiona democraţia reprezentativă.

Political parties are indispensable institutions for the contemporary era. They are present in various forms in the vast majority of states, regardless of the form of government or the political regime. For the Republic of Moldova, liberal democracy is a way of governing that started not long ago. Its assertion is characterized by the emergence of other political formations in parallel with the Communist Party of the Soviet Union, which in the period up to 1988-89, alone held the entire political power in our society as well as in the entire Soviet Union. Political activity in society is achieved not only through the state, institutions and organizations related to them, but also through a vast and complex network of extraterrestrial organizations and institutions. Of these, the oldest and most important are the political parties. The existence of political parties, of partisanship as a political phenomenon is an essential phenomenon of democratic life. Political parties are some of the basic elements of the contemporary political system, without which representative democracy cannot function.

Les partis politiques sont des institutions indispensables de l’époque contemporaine. Ils sont présents sous diverses formes dans la majorité absolue des États, quelle que soit la forme de gouvernement ou de régime politique. Pour la République de Moldova, la démocratie libérale est une façon de gouverner qui a commencé il n’y a pas si longtemps. Son affirmation est caractérisée par l’émergence d’autres formations politiques en parallèle avec le Parti communiste de l’Union Soviétique, qui jusqu’en 1988-89 détenait à lui seul l’ensemble du pouvoir politique dans notre société ainsi que dans toute l’Union Soviétique. L’activité politique dans la société se fait non seulement à travers l’État, ses institutions et organisations, mais aussi à travers un réseau vaste et complexe d’organisations et d’institutions extra-étatiques. Parmi eux, les plus anciens et les plus importants sont les partis politiques. L’existence de partis politiques, de la fête en tant que phénomène politique est un phénomène essentiel de la vie démocratique. Les partis politiques sont quelques-uns des éléments de base du système politique contemporain, sans lesquels la démocratie représentative ne peut fonctionner.

Политические партии являются незаменимыми институтами современности. Они присутствуют в различных формах в подавляющем большинстве государств, независимо от формы правления или политического режима. Для Республики Молдова либеральная демократия – это форма правления, возникшая не так давно. Ее утверждение характеризуется возникновением параллельно с Коммунистической партией Советского Союза, которая в период до 1988-89 годов единолично обладала всей полнотой политической власти в нашем обществе, как и во всем Советском Союзе, других политических образований. Политическая деятельность в обществе осуществляется не только через государство, его учреждения и организации, но и через обширную и сложную сеть негосударственных организаций и учреждений. Из них, самыми старыми и важными являются политические партии. Существование политических партий, партийность как политическое явление есть существенное явление демократической жизни. Политические партии представляют собой один из основных элементов современной политической системы, без которого представительная демократия не может функционировать.

Cuvinte-cheie
partid politic, democraţie, alegeri, campanie electorală, comportament politic, alegători, deputaţi,

political party, democracy, elections, election campaign, political behavior, voters, deputies,

parti politique, démocratie, élections, campagne électorale, comportement politique, électeurs, députés,

политическая партия, демократия, выборы, избирательная кампания, политическое поведение, избиратели, депутаты