Сочетание лирических и драматических черт в развертывании образного мира Сонаты-воспоминание ор. 38, № 1 Н. Метнера
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
389 8
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-14 19:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[780.8:780.616.433.082.2]:781.61 (5)
Muzică (1839)
SM ISO690:2012
ГЕОРГИЕВА, Мария. Сочетание лирических и драматических черт в развертывании образного мира Сонаты-воспоминание ор. 38, № 1 Н. Метнера. In: Învățământul artistic – dimensiuni culturale, 15 aprilie 2022, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: "Notograf Prim" SRL, 2022, pp. 56-62. ISBN 978-9975-84-176-4. DOI: https://doi.org/10.55383/iadc2022.11
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Învățământul artistic – dimensiuni culturale 2022
Conferința "Învăţământul artistic – dimensiuni culturale"
Chişinău, Moldova, 15 aprilie 2022

Сочетание лирических и драматических черт в развертывании образного мира Сонаты-воспоминание ор. 38, № 1 Н. Метнера

Combinarea trăsăturilor lirice și dramatice în dezvoltarea universului imaginar din Sonata-amintire op. 38, nr. 1 de N. Metner

The combination of lyrical and dramatic characteristics in the development of the imaginative world in the Sonata – remembrance op.38, no.1 by N. Metner

DOI:https://doi.org/10.55383/iadc2022.11
CZU: [780.8:780.616.433.082.2]:781.61

Pag. 56-62

Георгиева Мария
 
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
 
 
Disponibil în IBN: 13 mai 2022


Rezumat

В предлагаемой статье анализируется сочетание двух родов музыкальной организации: лирического и драматического, представленных в «Сонате-воспоминание», ор. 38, № 1 Н. Метнера. В творчестве композитора вообще отчетливо прослеживается синтез лирики и драмы, создающий особый тип фортепианной драматургии, где лирические черты провоцируют на углубленное познание внутреннего мира человека, его мыслей, образов, чувств; драматический же элемент как бы «снимает» оттенок субъективности в содержании, оставляя его в сфере объективного. Заложенная в анализируемой сонате идея реминисценции является причиной именно такого типа комбинации упомянутых выше родов музыкальной организации, которые непосредственно отражаются на содержании и форме всего произведения.

Articolul în cauză analizează îmbinarea a două tipuri de organizare muzicală — lirică şi dramatică — prezente în „Sonatareminiscenza”, op. 38, Nr. 1 de N. Medtner. În general, în opera de creaţie a compozitorului se poate distinge clar o sinteză a liricii şi dramaturgiei, care formează un tip special de dramaturgie pianistică, în care trăsăturile lirice sporesc cunoaşterea aprofundată a lumii interioare a omului, a gândurilor, imaginilor şi sentimentelor sale, pe când elementul dramatic pare că „înlătură” nuanţa subiectivului din conţinut, lăsând-o în sfera obiectivului. Ideea de reminiscenţă încorporată în sonata analizată constituie tocmai motivul pentru un asemenea mod de combinaţie a tipurilor de organizare muzicală menţionate mai sus, care influenţează direct asupra conţinutului şi formei întregii opere.

The proposed article analyzes the combination of two kinds of musical organization: lyrical and dramatic, presented in the „Sonata-Reminiscenza”, op. 38, no 1 by N. Medtner. In the composer’s creations, in general, a synthesis of lyrics and drama is clearly traced, creating a special type of piano dramaturgy, where the lyrical features provoke an in-depth knowledge of the inner world of a person, his thoughts, images, feelings, while the dramatic element, seems „to remove” the shade of subjectivity in the content, leaving it in the sphere of the objective. The idea of reminiscence embedded in the analyzed sonata is the reason for this type of combination of the above-mentioned kinds of musical organization, which directly affect the content and form of the entire creation.

Cuvinte-cheie
драма, лирика, соната для фортепиано, синтез, художественный мир,

dramă, lirică, sonata pentru pian, sinteză, lume artistică,

drama, lyrics, piano sonata, synthesis, artistic world