Dinamica letalității bolnavilor de tuberculoză pulmonară din retratament.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
208 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-15 12:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.24-002.5+616-097 (7)
Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie (646)
SM ISO690:2012
USTIAN, Aurelia; MALIC, Alina; POPA, Vasile; PALADI, Carmina; KULCIŢCHI, Stela; NIGULEANU, Adriana; OSIPOV, Tatiana; IAVORSCHI, Constantin. Dinamica letalității bolnavilor de tuberculoză pulmonară din retratament.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2021, nr. 3(71), pp. 239-241. ISSN 1857-0011.
10.52692/1857-0011.2021.3-71.19
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011

Dinamica letalității bolnavilor de tuberculoză pulmonară din retratament.

Lethality dynamics of retreatment patients with pulmonary tuberculosis.

Динамика летальности повторно леченных больных туберкулезом легких.

DOI: https://doi.org/10.52692/1857-0011.2021.3-71.19
CZU: 616.24-002.5+616-097

Pag. 239-241

Ustian Aurelia1, Malic Alina1, Popa Vasile2, Paladi Carmina2, Kulciţchi Stela1, Niguleanu Adriana1, Osipov Tatiana1, Iavorschi Constantin1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie
 
Disponibil în IBN: 19 ianuarie 2022


Rezumat

Au fost supuse analizei comparative datele a 164 bolnavi decedați din retratament prin progresarea tuberculozei în staționarele de profil în două perioade: I perioadă – 120 (73,2%) în anii 2001-2003 (perioada introducerii strategii DOTS) și a II-a perioadă – 44 (26,8%) bolnavi decedați în anii 2018-2020. S-a constatat că în perioada II comparativ cu perioada I au decedat mai mulți bolnavi cu vârsta de peste 55 ani, a crescut de 6 ori numărul decedaților cu co-infecția HIV, eșecul terapeutic de 7 ori. A crescut formele infiltrativă și generalizată de tuberculoză și a scăzut forma fibro-cavitara. Peste ½ din bolnavii decedați au avut tuberculoză rezistentă, inclusiv XDR (13,6%)

The data of 164 patients who died from retreatment due to the progression of tuberculosis in the hospitals were subjected to comparative analysis in two periods: I period-120 (73.2%) in the years 2001-2003 (period of introduction of DOTS strategy) and II period - 44 (26.8%) patients who died in the years 2018-2020. It was found that in the second period compared to period I more patients over the age of 55 died, HIV co-infection increased 6 times, therapeutic failure 7 times. Were increased infiltrative and generalized forms of tuberculosis and decreased fibro-cavitary form. Over ½ of the deceased patients had resistant tuberculosis, including XDR (13.6%)

Был проведен сравнительный анализ 164 больных, умерших в течение повторного лечения в результате прогрессирования туберкулеза в профильных стационарах в двух периодах: I период – 120 (73,2%) в 2001-2003 гг. (период внедрения стратегии DOTS), II период – 44 (26,8%) пациентов, умерших в 2018-2020 гг. Установлено, что во II периоде по сравнению с I периодом умерло больше пациентов старше 55 лет, коинфекция ВИЧ увеличилась в 6 раз, неудача лечения – в 7 раз. Увеличилась частота инфильтративной и генерализованной форм туберкулеза и уменьшилась фиброзно-кавернозная форма. Более ½ умерших больных имели множественный устойчивый туберкулез, в том числе с широкой лекарственной устойчивостью (13,6%).

Cuvinte-cheie
tuberculoza, mortalitatea, deces, retratament,

tuberculosis, mortality, death, retreatment,

туберкулез, смертность, смерть, повторное лечение