Drepturile exclusive asupra mărcii de produs sau de serviciu și limita acestora
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
14 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.77 (625)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (1115)
SM ISO690:2012
MOISEI, Andrei. Drepturile exclusive asupra mărcii de produs sau de serviciu și limita acestora . In: Intellectus. 2021, nr. 3-4, pp. 34-40. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Drepturile exclusive asupra mărcii de produs sau de serviciu și limita acestora

Exclusive Rights in a Product or Service Trademark and Their Limits


CZU: 347.77
Pag. 34-40

Moisei Andrei
 
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
 
Disponibil în IBN: 14 ianuarie 2022


Rezumat

În condițiile unei economii liberalizate, tot mai activ se conturează rolul obiectelor de proprietate intelectuală, în special al mărcilor, în relațiile dintre produs și consumator, fapt care generează conflicte axate pe tendința unor producători, mai puțin onești, de a copia unele mărci cunoscute sau de a le imita pe acestea în măsura în care să profite de reputația lor. Marca este unicul obiect al proprietății intelectuale drepturile asupra căreia pot fi invocate și în situația utilizării unui semn similar până la gradul de confuzie, acest calificativ fiind unul relativ axat pe opinii care diferă de la caz la caz, mai ales în situația în care nu se cunoaște cadrul normativ și se admit interpretări eronate și speculații pe seama drepturilor exclusive și limitele acestora, fapt care a generat dezbateri în rândul specialiștilor în contextul reflectării exacte, în registrul mărcilor, a drepturilor pe care le deține titularul unei mărci înregistrate și limitele în care aceste drepturi pot fi invocate. Prezentul studiu încearcă să contureze, utilizând o situație concretă, multitudinea variațiilor și principiilor legale, în care se poate manifesta o marcă cu toate limitele de la drepturile exclusive și capacitatea ei de protecție contra oricăror utilizări abuzive, în măsura în care se constată confuzia. În special, scopul acestui articol este de a demonstra imposibilitatea reflectării în registrul mărcilor înregistrate a limitelor exacte ale drepturilor exclusive pe care le deține și le poate invoca titularul unei mărci protejate în apărarea drepturilor sale.

Under the conditions of a liberalized economy, the role of intellectual property objects, especially trademarks, in productconsumer relations is becoming more and more active, which generates conflicts focused on the tendency of less honest producers to copy or imitate some well-known trademarks to the extent of taking advantage of their reputation. The trademark is the only intellectual property object, the rights in which can be invoked even in the situation of using a similar sign to the degree of confusion, this qualifier being relatively focused on opinions that differ from case to case, especially if not aware of the regulatory framework and allows for misinterpretations and speculations in exclusive rights and their limits, which generated debates among specialists in the context of accurate reflection, in the register of trademarks, of the rights owned by a trademark owner and the extent to which these rights can be invoked. This study seeks to delineate, using a concrete situation, the multitude of variations and legal principles, in which a trademark can be manifested with all the limits of the exclusive rights and its capacity of protection against any misuse, insofar as the confusion is found. In particular, the purpose of this article is to demonstrate the impossibility of reflecting in the register of registered trademarks the exact limits of the exclusive rights which the owner of a protected trademark may hold and invoke in defense of his rights.

Cuvinte-cheie
drepturi exclusive, marca de produs, marca de serviciu, obiecte de proprietate intelectuală, limite de drepturi, consumator, Aranjamentului de la Madrid, Aranjamentul de la Nisa, clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării mărcilor – CIPS,

exclusive rights, product trademark, service trademark, intellectual property objects, limitations of rights, consumer, Madrid Agreement, Nice Agreement, International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks - ICGS