Consolidarea capacităților instituțiilor de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
16 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.77(478)(047) (1)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (1115)
SM ISO690:2012
ŢÎGANAŞ, Ion. Consolidarea capacităților instituțiilor de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală din Republica Moldova. In: Intellectus. 2021, nr. 3-4, pp. 26-33. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Consolidarea capacităților instituțiilor de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală din Republica Moldova

Strengthening the Capacities of Institutions to Enforce Intellectual Property Rights in the Republic of Moldova


CZU: 347.77(478)(047)
Pag. 26-33

Ţîganaş Ion
 
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
 
Disponibil în IBN: 14 ianuarie 2022


Rezumat

Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală nu poate fi realizată doar prin existența unei baze legislative. Succesul unui sistem național este determinat de instituirea și eficiența instituțiilor publice cu responsabilități în domeniu. Actualmente, autoritățile implicate în sistemul naţional de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală sunt diferite, atât din punctul de vedere al funcţiilor şi atribuţiilor ce le revin, cât şi din punctul de vedere al capacităţilor lor funcţionale. Prin urmare, devine imperios necesară asigurarea unui nivel de dezvoltare compatibil al tuturor instituţiilor, având în vedere că deficienţele de funcţionare ale unei autorități influiențează negativ activitatea altor instituţii publice şi a sistemului în ansamblu.

The enforcement of intellectual property rights cannot be achieved by the existence of a legislative basis alone. The success of a national system is determined by the establishment and efficiency of public institutions with responsibilities in the field. Currently, the authorities involved in the national IPR enforcement system are different both in terms of their functions and responsibilities and in terms of their functional capabilities. Therefore, it becomes imperative to ensure a compatible level of development of all institutions, given that the functioning deficiencies of one authority negatively affect the work of other public institutions and the system as a whole.

Cuvinte-cheie
autorităţi publice, asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, consolidarea capacităților instituționale, titularii de drepturi, sisteme informaționale, cooperare internaţională,

public authorities, enforcement of intellectual property rights, institutional capacity building, rightholders, information systems, international co-operation