Practici de „umanizare” a jurnalismului din RSS moldovenească
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
20 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-19 12:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[070.1+659.3/.4](478)(091) (1)
Ziare. Presă. Jurnalism (357)
Publicitate. Informare. Relații cu publicul (228)
SM ISO690:2012
STEPANOV, Georgeta. Practici de „umanizare” a jurnalismului din RSS moldovenească. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). 2021, nr. 12(158), pp. 3-8. ISSN 1814-3199.
10.5281/zenodo.5816533
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 12(158) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Practici de „umanizare” a jurnalismului din RSS moldovenească

Practices of “humanisation” of the journalism in the Moldovan RSS


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5816533
CZU: [070.1+659.3/.4](478)(091)
Pag. 3-8

Stepanov Georgeta
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 ianuarie 2022


Rezumat

Mijloacele de informare în masă din RSS Moldovenească, în configuraţia lor de atunci, reprezentau expresia concentrată a ideologiei oficiale a regimului sovietic. Activitatea lor era orientată să facă agitație, propagandă și să educe/ reeduce masele în spiritul patriotismului sovietic şi al internaţionalismului proletar. Deși activitatea presei sovietice era încorsetată în standarde extrem de rigide, iar producția acesteia era intens cenzurată, jurnaliștii reușeau (ce-i drept, circumspect) să „dilueze” conținuturile ideologice și să le umanizeze. Umanizarea presei sovietice se realiza prin intermediul informaților de natură utilitaristă și/ sau de divertisment, precum și datorită materialelor socioculturale personalizate, care în mod deosebit sensibilizau publicul. Jurnaliștii căutau să umanizeze modalitățile de abordare a realității, să animeze producția jurnalistică și să o apropie de oamenii de rând, folosind pentru realizarea acestor obiective de referință diferite practici de umanizare.

Considering their configuration, the mass media in the Moldovan SSR represented the concentrated expression of the Soviet regime’s official ideology. The activity of the press was oriented to make agitation, propaganda and educate/reeducate the masses in the spirit of Soviet patriotism and proletarian internationalism. At the same time, the activity of the Soviet press was organised according to extremely rigid standards and its production was intensely censored. The journalists tried to “dilute” the ideological contents and they were succeeding to humanise them. The humanisation of the Soviet press was achieved through utilitarian and entertainment information, as well as through personalised sociocultural journalistic materials, which sensitised the public. Journalists searched to humanise the ways of approaching reality, to animate journalistic production and to bring it closer to ordinary people, using different humanisation practices to achieve those goal

Cuvinte-cheie
mijloace de informare în masă, RSSM, perioadă totalitaristă, conținuturi jurnalistice, practici de umanizare, materiale de presă, rubrici, emisiuni,

mass-media, MSSR, totalitarian period, journalistic content, humanisation practices, press materials, columns, Programmes