Valoarea istorico-literară a Letopisețelor Țării Moldovei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
121 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09(092)(091)+094(091) (1)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1726)
Manuscrise. Opere rare și prețioase (88)
SM ISO690:2012
GHEICEANU, Tatiana. Valoarea istorico-literară a Letopisețelor Țării Moldovei. In: Magazin bibliologic. 2021, nr. 3-4, pp. 116-121. ISSN 1857-1476.
10.5281/zenodo.5769569
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Magazin bibliologic
Numărul 3-4 / 2021 / ISSN 1857-1476

Valoarea istorico-literară a Letopisețelor Țării Moldovei

Historical and literary valorization of The Chroniclers of the Moldavian Land

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5769569
CZU: 821.135.1.09(092)(091)+094(091)

Pag. 116-121

Gheiceanu Tatiana
 
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 decembrie 2021


Rezumat

Mare istoric şi literat, om politic de stat cu vederi înaintate, orator şi diplomat, Mihail Kogălniceanu (1817-1891) a fost un înfl ăcărat promotor de cultură şi literatură, de propăşire în multe domenii ale spiritului, vibrând pentru patria sa şi naţiunea română. În studiul de față, autoarea pune în lumină unul din cele mai însemnate evenimente în activitatea editorială a lui M. Kogălniceanu, și anume publicarea primei ediţii de cronici vechi după cele mai autentice manuscrise, intitulate „Letopiseţele Ţării Moldovei”, în 3 volume masive, fiind, de altfel, şi ultimele cărţi tipărite în Tipografi a „Cantora Foaiei Săteşti”. Valorifi carea cronicilor, scoaterea lor din negura uitării, a pus temelia istoriei naţionale. Ele au devenit o sursă ştiinţifi că, din care-şi trag seva arta şi literatura autentică, au produs o adevărată revoluţie în istoriografi a Moldovei

Great historian and writer, statesman and politician with progressive views, orator and diplomat, Mihail Kogălniceanu (1817-1891) was an ardent promoter of culture and literature, prospering in many intellectual areas, devoting himself to his country and Romanian nation. In the current study the author highlights one of the most important events in the publishing activity of M. Kogălniceanu - the publication of the fi rst edition of old chronicles from the authentic manuscripts, entitled “The Chroniclers of the Moldavian Land” in 3 massive volumes, being also the last books printed in the "Cantora Foaiei Săteşti" printing house. Valorization of these chronicles, their removal from the mist of oblivion built the foundation of national history, as they became a scientifi c source from which convincing art and literature grew. They produced a real revolution in the historiography of Moldova.

Cuvinte-cheie
Mihail Kogălniceanu, Letopisețele Moldovei, cronici vechi, Ţara Moldovei, Cantora Foaiei Săteşti,

Mihail Kogălniceanu, Chroniclers of the Moldavian Land, old chronicles, The Moldavian Country, Cantora Foaiei Săteşti