Luminița Bușcaneanu: o viziune postmodernă asupra poeziei simboliste românești
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
186 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-21 19:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1-1.09 (127)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1749)
SM ISO690:2012
BURLACU, Alexandru. Luminița Bușcaneanu: o viziune postmodernă asupra poeziei simboliste românești. In: Limbă Literatură Folclor. 2021, nr. 2, pp. 67-73. ISSN 2587-3881.
10.52505/llf.2021.2.06
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Limbă Literatură Folclor
Numărul 2 / 2021 / ISSN 2587-3881

Luminița Bușcaneanu: o viziune postmodernă asupra poeziei simboliste românești

DOI: https://doi.org/10.52505/llf.2021.2.06
CZU: 821.135.1-1.09

Pag. 67-73

Burlacu Alexandru
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Proiect:
20.80009.1606.03 Contextele socio-culturale autohtone și interconexiuni europene în creația populară și literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în prezent)
 
Disponibil în IBN: 21 decembrie 2021


Rezumat

Volumul „Poezia simbolistă românească”, ale cărui studiu introductiv, selecție a textelor și bibliografie au fost semnate de Luminița Bușcaneanu, include, de fapt, 2 cărți: studiul monografic asupra simbolismului poetic românesc și antologia de texte poetice care cuprinde o selecție documentată, efectuată cu competență și menită să demonstreze că cei 40 de autori „prezintă un ansamblu de «voci» contrapunctice armonioase în polifonia generală, care este simbolismul universal”. În opinia autoarei, simbolismul românesc, în raport cu cel francez, e „în altfel de antiteză cu romantismul, polemizând cu tradiția literară de inspirație, în principiu, folclorică – dar, totuși, fără «insurecții, fără publicitatea ruperilor de tradiție și bruscării tradițiilor» – și încercând adaptarea fondurilor simbolismului francez la parametrii altui tip de sensibilitate artistică, simbolismul românesc realizează un salt curajos ca să se sincronizeze cu literaturile lumii

The volume „Romanian Symbolist Poetry”, whose introductory study, selection of texts and bibliography were signed by Luminița Bușcaneanu, includes, in fact, 2 books: the monographic study on Romanian poetic symbolism and the anthology of poetic texts that subsumes a documented selection, performed competently and meant to demonstrate that the 40 authors „present a set of harmonious counterpoint ‚voices’ in general polyphony, which is the universal symbolism.”In the author’s opinion, the Romanian symbolism, in relation to the French one, is “in a different antithesis to the romanticism, arguing with the literary tradition of inspiration, in principle, folkloric – but, nevertheless, without ‚insurrections, without the publicity of the separation or the abuse of tradition’ – and trying to adapt the funds of French symbolism to the parameters of another type of artistic sensibility, the Romanian symbolism makes a brave leap to synchronize with the literatures of the world.”

Cuvinte-cheie
simbolism, limbaj poetic, simbol poetic, mit, Pagina albă,

symbolism, poetic language, poetic symbol, myth, White Page