Cercetare cu privire la valoarea socială a relațiilor conducători - angajați
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
9 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005.95/.96 (48)
Tipuri de management (158)
SM ISO690:2012
DUCA, Diana. Cercetare cu privire la valoarea socială a relațiilor conducători - angajați. In: Moldoscopie. 2021, nr. 2(93), pp. 99-112. ISSN 1812-2566.
10.52388/1812-2566.2021.2(93).10
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566

Cercetare cu privire la valoarea socială a relațiilor conducători - angajați

Research on the social value of leaders-employees relations

Recherche sur la valeur sociale des relations chefs-collaborateurs

Исследование социальной ценности отношений между руководителями и подчиненными


DOI: https://doi.org/10.52388/1812-2566.2021.2(93).10
CZU: 005.95/.96
Pag. 99-112

Duca Diana
 
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
 
Disponibil în IBN: 23 noiembrie 2021


Rezumat

Prezentul articol conține o analiză în domeniul managementului resurselor umane, în special a relațiilor dintre manageri și angajați din organizații publice și private din Republica Moldova. Necesitatea analizei și cercetării empirice a acestor relații se impune de ipoteza conceptuală, care reprezintă ansamblul de activități generale şi specifice, privitoare la asigurarea, menținerea şi folosirea eficientă a personalului și presupune îmbunătățirea continuă a activităților tuturor angajaților, în scopul realizării misiunii şi a obiectivelor organizaționale întru promovarea unui management strategic de calitate. Scopul articolului constă și în studierea și reflectarea asupra comportamentelor sociale şi emoționale a angajaților în raport cu unele acțiuni ale conducătorilor și determinarea impactului rezultant. Metodologia cercetării derivă din obiectul, scopul şi sarcinile cercetării și se bazează pe observație şi studiu de caz - drept experiment de cercetare și constatare prin aplicarea chestionarului diferențiat respondenților angajați în câmpul muncii, în dependență de statutul lor în organizație: conducători sau subalterni.

This article contains an analysis in the field of human resources management, especially of the relations between managers and employees of public and private organizations in the Republic of Moldova. The need for analysis and empirical research of these relationships is imposed by the conceptual hypothesis, which is the set of general and specific activities for ensuring, maintaining and efficient use of staff and involves continuous improvement of activities of all employees in order to achieve mission and organizational objectives. in order to promote a strategic quality management. The purpose of our research is to study and reflect on the social and emotional behaviors of employees in relation to some actions of managers and determine the resulting impact.The research methodology derives from the object, purpose and tasks of the research and is based on observation and case study - as a research experiment and finding by applying the differentiated questionnaire to respondents employed in the field of work, depending on their status in the organization: leaders or subordinates.

Cet article contient une analyse dans le domaine de la gestion des ressources humaines, en particulier les relations entre les gestionnaires et les employés des organisations publiques et privées en République de Moldavie. Le besoin d’analyse et de recherche empirique de ces relations est imposé par l’hypothèse conceptuelle, qui est l’ensemble des activités générales et spécifiques pour assurer, maintenir et utiliser efficacement le personnel et implique l’amélioration continue des activités de tous les employés afin de réaliser la mission et les objectifs organisationnels afin de promouvoir une gestion stratégique de la qualité. Le but de notre recherche est d’étudier et de réfléchir sur les comportements sociaux et émotionnels des salariés par rapport à certaines actions des managers et d’en déterminer l’impact.La méthodologie de recherche découle de l’objet, du but et des tâches de la recherche et est basée sur l’observation et l’étude de cas - en tant qu’expérience de recherche et conclusion en appliquant le questionnaire différencié aux répondants employés dans le domaine du travail, en fonction de leur statut dans l’organisation: chefs ou subordonnés.

Данная статья содержит анализ в области управления человеческими ресурсами, в частности, взаимоотношений между руководителями и подчиненными в государственных и частных организациях в Республике Молдова. Необходимость анализа и эмпирического исследования этих взаимосвязей продиктована концептуальной гипотезой, которая представляет собой набор общих и конкретных действий по обеспечению, поддержанию и эффективному использованию персонала и предполагает постоянное совершенствование деятельности всех сотрудников для достижения миссии и организационных целей, а также продвижения стратегического управления качеством. Целью данного исследования является изучение и размышление о социальном и эмоциональном поведении сотрудников по отношению к некоторым действиям менеджеров и определение результирующего воздействия. Методология исследования вытекает из объекта, цели и задач исследования и основана на наблюдении и изучении конкретного случая - в качестве исследовательского эксперимента и вывода путем применения дифференцированной анкеты к респондентам, занятым в сфере труда, в зависимости от их статуса в организации: руководители или подчиненные

Cuvinte-cheie
funcții de conducere‚ funcții de execuție, lideri, management, relaţii, conducători, angajati,

Keywords: management functions‚ executive functions, Leaders, management, relationships, managers, employees,

postes de direction, fonctions d’exécution, leaders, Gestion, relations, patrons, employés,

функции руководства, исполнительные функции, лидеры, менеджмент, отношения, менеджеры, сотрудники