Tendinţe de digitalizare a administraţiei publice în contextul globalizării
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
31 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-27 13:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[351+316.42]:004 (1)
Activități specifice administrației publice (746)
Procese sociale. Dinamică socială (358)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (2396)
SM ISO690:2012
IAŢCO, Mariana; BORŞ, Vladimir. Tendinţe de digitalizare a administraţiei publice în contextul globalizării. In: Moldoscopie. 2021, nr. 2(93), pp. 53-61. ISSN 1812-2566.
10.52388/1812-2566.2021.2(93).05
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566

Tendinţe de digitalizare a administraţiei publice în contextul globalizării

Digitalization trends of public administration in the context of globalization

Tendances de la numérisation de l’administration publique dans le contexte de la mondialisation

Тенденции цифровизации государственного управления в контексте глобализации


DOI: https://doi.org/10.52388/1812-2566.2021.2(93).05
CZU: [351+316.42]:004
Pag. 53-61

Iaţco Mariana, Borş Vladimir
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 22 noiembrie 2021


Rezumat

Prezentul articol abordează tendințele digitalizării pentru administrația publică și necesitatea de perfecționare continuă a acesteia ca o primă solicitare într-un mediu, care este determinat de schimbările rapide care funcționează la scară globală. Administrațiile publice, în calitate de organizații, sunt nevoite să se adapteze la acest mediu. Învățarea pe tot parcursul vieții și consolidarea capacităților sunt esențiale pentru a putea face față provocărilor actuale din sfera economică, socială sau demografică, utilizând dezvoltarea durabilă, inteligentă și incluzivă. Administrația publică, ca organizație socială, nu este indiferentă la transformările sociale și tehnologice constatate, de la începutul anilor ‘80 ai secolului trecut până în prezent, care au provocat o schimbare atât a funcțiilor sale, cât și a modului de abordare a cetățenilor. Astfel, au fost implementate noi modele de management public, orientate mai mult spre relația de servire a cetățenilor. Astfel, utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicațiilor s-a răspândit pe scară largă în sistemul administrativ.

This article addresses the trends of digitalisation for public administration and the need for its continuous improvement as a first demand in an environment that is driven by rapid changes that operate on a global scale. Public administrations, as organizations, need to adapt to this environment. Lifelong learning and capacity building are essental to meet today’s economic, social or demographic challenges, using sustainable, smart and inclusive development. Public administration, as a social organization, is not indifferent to the social and technological transformations observed, since the early 80 of the last century, which have brought a change in both its functions and in the way people are approached. Thus, new public management models have been implemented, more oriented towards the relationship of serving citizens. Thus, the use of information and communication technologies has spread widely in the administrative system.

Cet article aborde les tendances de la numérisation pour l’administration publique et la nécessité de son amélioration continue en tant que première demande dans un environnement entraîné par des changements rapides opérant à l’échelle mondiale. Les administrations publiques, en tant qu’organisations, doivent s’adapter à cet environnement. L’apprentissage tout au long de la vie et le renforcement des capacités sont essentiels pour pouvoir relever les défis économiques, sociaux ou démographiques actuels grâce à un développement durable, intelligent et inclusif. L’administration publique, en tant qu’organisation sociale, n’est pas indifférente aux transformations sociales et technologiques constatées, du début des années 80 du siècle dernier à nos jours, qui ont provoqué un changement à la fois dans ses fonctions et dans la manière d’approcher les citoyens. Ainsi, de nouveaux modèles de gestion publique ont été mis en њuvre, davantage orientés vers la relation au service des citoyens. Ainsi, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication s’est largement répandue dans le système administratif.

В данной статье рассматриваются тенденции цифровизации государственного управления и необходимость его постоянного совершенствования в качестве первого требования в среде, движимой быстрыми изменениями, происходящими на глобальном уровне. Органы государственного управления, безусловно, также должны адаптироваться к этой среде. Непрерывное обучение и наращивание потенциала необходимы для решения текущих экономических, социальных или демографических проблем с использованием устойчивого, разумного и инклюзивного развития. Государственное управление небезразлично к социальным и технологическим трансформациям, наблюдаемым с начала 80-х годов прошлого века по настоящее время, которые привели к изменению как его функций, так и подходов к гражданам. Таким образом, были внедрены новые модели государственного управления, ориентированные больше на служение гражданам. Таким образом, использование информационных и коммуникационных технологий получило широкое распространение в административной системе.

Cuvinte-cheie
administraţie publică, învăţare pe tot parcursul vieţii, transformări sociale si tehnologice, tehnologii informaționale și comunicații, digitalizare,

Public administration, lifelong learning, social and technological transformations, information and communication technologies, Digitalization,

administration publique, apprentissage tout au long de la vie, transformations sociales et technologiques, utilisation des technologies de l’information et de la communication, numérisation,

государственное управление, непрерывное обучение, социальные и технологические преобразования, использование информационных технологий и коммуникаций, цифровизация