Rolul deciziei administrative în procesul reformelor desfășurate în Republica Moldova în perioada 2010-2020
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
30 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-22 22:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
351/354(478) (38)
Activități specifice administrației publice (744)
Administrația de nivel inferior. Administrație locală. Administrație municipală. Autorități locale (1813)
Administrația de nivel mijlociu. Administrația regională. provincială. Organe administrative regionale (2889)
Administrația de nivel superior. Administrație centrală (4058)
SM ISO690:2012
CHIRIAC, Diana. Rolul deciziei administrative în procesul reformelor desfășurate în Republica Moldova în perioada 2010-2020. In: Moldoscopie. 2021, nr. 2(93), pp. 43-52. ISSN 1812-2566.
10.52388/1812-2566.2021.2(93).04
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566

Rolul deciziei administrative în procesul reformelor desfășurate în Republica Moldova în perioada 2010-2020

The role of the administrative decision in the reform process carried out in the Republic of Moldova between 2010-2020

Le rôle de la décision administrative dans le processus de réformes menées en République de Moldova au cours de la période 2010-2020

Роль административного решения в процессе реформ, проведенных в Республике Молдова с 2010


DOI: https://doi.org/10.52388/1812-2566.2021.2(93).04
CZU: 351/354(478)
Pag. 43-52

Chiriac Diana
 
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
Disponibil în IBN: 22 noiembrie 2021


Rezumat

Prezentul articol reprezintă o analiză a corelației dintre decizia administrativă și reformele desfășurate în ultimul deceniu în Republica Moldova. Autorul a identificat locul actului administrativ în procesul complex de restructurare, analizând și relația dintre noțiunile de decizie și reformă. Este menționat că, termenul reformă include, pe lângă tradiționalele accepțiuni de „modernizare” şi „îmbunătățire”, specifice sectorului public, și semnificații cum ar fi „transformare” şi „reinventare”. Totodată, termenul reformă implică nu numai o simplă schimbare, ci o schimbare benefică, el presupune o mișcare deliberată de la o stare mai puțin dezirabilă, la una dorită, ținând cont de nevoile, așteptările şi dorințele cetățenilor. Articolul mai reflectă și rolul esențial al deciziei administrative în procesul de guvernare și reprezintă actul de trecere de la gândire la acțiune. Prin acesta se urmărește găsirea celor mai raționale căi de realizare menite să asigure eficiența maximă a acțiunilor. Procesul sporirii continue a eficienței acțiunilor guvernării în procesul desfășurării reformelor impune ca, orice decizie adoptată să aibă o fundamentare solidă. Realizările, dar și insuccesele înregistrate în procesul desfășurării reformelor în anii 2010-2020 s-au datorat deciziilor elaborate si aplicate, care au contribuit la sporirea nivelului calitativ și capacităților administrative a administrației publice din Republica Moldova

This article is an analysis of the correlation between the administrative decision and the reforms carried out in the last decade in the Republic of Moldova. The author identified the place of the administrative act in the complex restructuring process, analyzing also the relationship between the notions of decision and reform. It is noted that the term reform includes, in addition to the traditional meanings of “modernization” and “improvement”, specific to the public sector, meanings such as “transformation” and “reinvention”. At the same time, the term reform implies not only a simple change, but a beneficial change, it involves a deliberate move from a less desirable state to a desired one, taking into account the needs, expectations and desires of citizens. The article also reflects the essential role of the administrative decision in the governing process and represents the act of transition from thinking to action. It aims to find the most rational ways to ensure maximum efficiency of actions. The process of continuously increasing the efficiency of government actions in the process of carrying out reforms requires that any decision taken has a solid foundation. The achievements, but also the failures registered in the process of reforms in 2010-2020 were due to the elaborated and applied decisions, which contributed to the increase of the qualitative level and administrative capacities of the public administration in the Republic of Moldova

Cet article est une analyse de la corrélation entre la décision administrative et les réformes menées au cours de la dernière décennie en République de Moldova. L’auteur a identifié la place de l’acte administratif dans le processus de restructuration complexe, analysant également la relation entre les notions de décision et de réforme. Il est à noter que le terme réforme comprend, en plus des termes traditionnels propres au secteur public de “modernisation” et d’”amélioration”, et des significations telles que “transformation” et “ réinvention”. Dans le même temps, le terme réforme implique non seulement un simple changement, mais un changement bénéfique, il implique un passage délibéré d’un État moins souhaitable à un état désiré, en tenant compte des besoins, des attentes et des désirs des citoyens. L’article reflète également le rôle essentiel de la décision administrative dans le processus de gouvernance et représente l’acte de transition de la pensée à l’action. Il vise à trouver les moyens les plus rationnels de réaliser visant à assurer l’efficacité maximale des actions. Processus d’amélioration continue de l’efficacité les actions du gouvernement dans le processus de réforme exigent que toute décision adoptée repose sur une base solide. Les réalisations, mais aussi les échecs enregistrés dans le processus de mise en њuvre des réformes au cours des années 2010-2020 sont dus aux décisions élaborées et appliquées, qui ont contribué à accroître le niveau de qualité et les capacités administratives de l’administration publique en République de Moldova.

Данная статья представляет собой анализ корреляции между административным решением и реформами, проведенными за последнее десятилетие в Республике Молдова. Автор определил место административного акта в комплексном процессе реструктуризации, проанализировав также взаимосвязь между понятиями «решение» и «реформы». Следует отметить, что термин «реформа» включает в себя, помимо традиционных значений «модернизации» и «улучшения», специфических для государственного сектора, также такие значения, как «преобразование» и «переосмысление». При этом, термин «реформа» подразумевает не только простое, но и полезное изменение, которое подразумевает сознательный переход из менее желательного состояния в желаемое с учетом потребностей, ожиданий и желаний граждан. Статья также отражает важную роль административного решения в процессе управления и представляет собой акт перехода от мышления к действию. Он направлен на поиск наиболее рациональных способов обеспечения максимальной эффективности действий. Процесс постоянного повышения эффективности действий правительства в процессе проведения реформ требует, чтобы любое принимаемое решение имело прочную основу. Достижения, а также неудачи, зарегистрированные в процессе реформ в 2010-2020 годах, были связаны с разработанными и применяемыми решениями, которые способствовали повышению качественного уровня и административных возможностей государственного управления в Республике Молдова.

Cuvinte-cheie
proces decizional, administraţie publică centrală, administraţie publică locală, reforma, strategie, Republica Moldova,

decision-making process, central public administration, local public administration, reform, strategy, Republic of Moldova,

processus décisionnel, administration publique centrale, administration publique locale, réforme, stratégie, République de Moldova,

процесс принятия решений, центральное публичное управление, местное публичное управление, реформа, стратегия, Республика Молдова