Инновационная безопасность как субъект стратегического управления инновационным развитием
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
26 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
351.86:001.895 (1)
Activități specifice administrației publice (744)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (880)
SM ISO690:2012
САКОВИЧ, Василий. Инновационная безопасность как субъект стратегического управления инновационным развитием. In: Moldoscopie. 2021, nr. 2(93), pp. 29-42. ISSN 1812-2566.
10.52388/1812-2566.2021.2(93).03
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566

Инновационная безопасность как субъект стратегического управления инновационным развитием

Siguranța inovațională ca subiect al managementului strategic al dezvoltării inovative

Innovative security as a subject of strategic management of innovative development

La sécurité de l’innovation comme sujet de gestion stratégique du développement innovant


DOI: https://doi.org/10.52388/1812-2566.2021.2(93).03
CZU: 351.86:001.895
Pag. 29-42

Сакович Василий
 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
 
Disponibil în IBN: 22 noiembrie 2021


Rezumat

В данной статье рассматриваются сложности управления процессом инновационного развития. Автор обосновывает, что основная роль управления преобразованиями ложится на государство, а систему управления инновационной модернизацией необходимо организовать только через систему инновационной безопасности. Отмечается, что только система национальной инновационной безопасности, исходя из своих возможностей, структуры, существующих методов и инструментов может объективно управлять инновационным развитием. Как показывает практика ведущих стран мира, исходя из сложности современных процессов инновационного развития, основная роль управления преобразованиями ложится на государство. По мнению автора, для обеспечения национальной безопасности в условиях инновационного развития и формирования инновационной экономики необходимо сформировать систему инновационной безопасности, которая в данных условиях является основой национальной безопасности. Только в рамках инновационной безопасности возможно выявить факторы сдерживания становления и развития инновационной экономики, что дает возможность разработать эффективную стратегию обеспечения национальной безопасности в условиях инновационного развития. Вместе с тем, инновационная безопасность не должна являться абсолютно обособленным явлением, а должна найти свое место в системе национальной безопасности и совместно с экономической, научно-технической, научно-технологической безопасностью обеспечивать безопасность на протяжении всего цикла формирования и развития инновационной экономики, инновационного реформирования всего общества.

Prezentul articol examinează complexitatea gestionării procesului de dezvoltare inovatoare .Autorul demonstrează că rolul principal al managementului schimbării revine statului, iar sistemul de management al modernizării inovatoare trebuie să fie organizat numai prin sistemul de securitate inovatoare. Se remarcă faptul că numai sistemul de securitate națională inovatoare, bazat pe capacitățile, structura, metodele și instrumentele existente, poate gestiona obiectiv dezvoltarea inovațională. După cum arată practica țărilor dezvoltate, pe baza complexității proceselor moderne de dezvoltare inovatoare, rolul principal al managementului schimbării revine statului. În opinia autorului, pentru a asigura securitatea națională în condițiile dezvoltării inovatoare și formării unei economii, la fel, inovatoare, este necesar să se formeze un sistem de securitate inovatoare, care în aceste condiții stă la baza securității naționale. Numai în cadrul securității inovatoare este posibil să se identifice factorii care împiedică formarea și dezvoltarea unei economii inovatoare, ceea ce face posibilă dezvoltarea unei strategii eficiente pentru asigurarea securității naționale în contextul dezvoltării inovaționale. În același timp, securitatea inovatoare nu ar trebui să fie un fenomen absolut izolat, ci ar trebui să-și găsească locul în sistemul național de securitate și, împreună cu securitatea economică, științifică și tehnică, științifică și tehnologică, să asigure securitatea pe tot parcursul ciclului de formare și dezvoltare. a unei economii inovatoare, reformând întreaga societate.

This article examines the complexity of managing the innovative development process. The author demonstrates that the main role of change management belongs to the state, and the management system of innovative modernization must be organized only through the innovative security system. It is noted that only the innovative national security system, based on existing capabilities, structure, methods and tools, can objectively manage innovation development. As the practice of developed countries shows, based on the complexity of modern innovative development processes, the main role of change management belongs to the state. According to the author, in order to ensure national security in the conditions of innovative development and the formation of an equally innovative economy, it is necessary to form an innovative security system, which under these conditions is the basis of national security. Only in the context of innovative security is it possible to identify the factors that hinder the formation and development of an innovative economy, which makes it possible to develop an effective strategy for ensuring national security in the context of innovative development. At the same time, innovative security should not be an absolutely isolated phenomenon, but should find its place in the national security system and, together with economic, scientific and technical, scientific and technological security, ensure security throughout training and development cycle. of an innovative economy, reforming the whole society.

Cet article examine la complexité de la gestion du processus de développement innovant. L’auteur démontre que le rôle principal de la gestion du changement incombe à l’État et que le système de gestion de la modernisation innovante ne doit être organisé que par le biais du système de sécurité innovant. Il convient de noter que seul le système de sécurité nationale innovant, basé sur les capacités, la structure, les méthodes et les outils existants, peut gérer objectivement le développement innovant. Comme le montre la pratique des pays développés, compte tenu de la complexité des processus de développement innovants modernes, le rôle principal de la gestion du changement incombe à l’État. De l’avis de l’auteur, afin d’assurer la sécurité nationale dans des conditions de développement innovant et de formation d’une économie tout aussi innovante, il est nécessaire de former un système de sécurité innovant qui, dans ces conditions, constitue la base de la sécurité nationale. Ce n’est que dans le cadre de la sécurité innovante que des facteurs peuvent être identifiés qui empêchent la formation et le développement d’une économie innovante, ce qui permet de développer une stratégie efficace pour assurer la sécurité nationale dans le contexte du développement innovant. Dans le même temps, la sécurité innovante ne devrait pas être un phénomène absolument isolé, mais devrait trouver sa place dans le système de sécurité nationale et, avec la sécurité économique, scientifique et technique, scientifique et technologique, assurer la sécurité tout au long du cycle de formation et de développement d’une économie innovante, réformant la société dans son ensemble

Cuvinte-cheie
инновационное развитие, вызовы, угрозы, государство, управление, инновационная безопасность,

dezvoltare inovatoare, provocări, amenințări, stat, management, securitate inovatoare,

innovative development, challenges, threats, state, management, innovative security,

développement innovant, défis, menaces, Etat, Gestion, sécurité innovante