Buna guvernare: definiții, principii, caracteristici și limite în societățile democratice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
34 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-01 21:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
351 (803)
Activități specifice administrației publice (746)
SM ISO690:2012
BUDURINA-GOREACII, Carolina; CEBOTARI, Svetlana. Buna guvernare: definiții, principii, caracteristici și limite în societățile democratice. In: Moldoscopie. 2021, nr. 2(93), pp. 21-28. ISSN 1812-2566.
10.52388/1812-2566.2021.2(93).02
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566

Buna guvernare: definiții, principii, caracteristici și limite în societățile democratice

Good governance: meaning, principles, characteristics and limitations in democratic societies

Bonne gouvernance: sens, principes, caractéristiques et limites dans les sociétés démocratiques

Хорошее управление: понятие, принципы, характерные особенности и ограничения в демократических обществах


DOI: https://doi.org/10.52388/1812-2566.2021.2(93).02
CZU: 351
Pag. 21-28

Budurina-Goreacii Carolina, Cebotari Svetlana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 22 noiembrie 2021


Rezumat

În administrația publică a fost introdus un nou concept - buna guvernare. Termenul de bună guvernare este dificil de definit. Însă în anii ’80, cercetătorii au depus eforturi esențiale pentru a atinge idealul înalt al bunei guvernări iar, la începutul secolului al XXI-lea deja, conceptul de bună guvernare a devenit o parte integrantă a administrației publice. Buna guvernare este considerată astăzi drept o paradigmă a administrației publice, deoarece anume ea este angajată să reglementeze puterea politică, să susțină guvernarea orientată spre asigurarea bunăstării generale a cetățenilor și mai puțin a reprezentanților partidelor politice. Termenul are implicații mai largi și include atât activitățile guvernului, cât și ale altor organizații, publice sau private. Premisa este că politicile publice și obiectivele necesită acțiuni de cooperare între actori diferiți. Se menționează că epoca actuală (secolul XXI) poate fi numită în mod adecvat o eră a bunei guvernări. Astfel, acest articol supune analizei esența conceptului de bună guvernare, principiile, caracteristicile și limitele bunei guvernări în societățile democratice.

A new concept has been introduced in public administration - good governance. The term good governance is difficult to define. But in the 1980s, researchers have been working hard to achieve the lofty ideal of good governance, and by the turn of the 21st century, the concept of good governance has become an integral part of public administration. Good governance is considered today as a paradigm of public administration, because it is committed to regulating political power, to supporting governance aimed at ensuring the general well-being of citizens and less so of representatives of political parties. The term has broader implications and includes both the activities of government and other organizations, public or private. The premise is that public policies and objectives require cooperation actions between different actors.It is mentioned that the current era (21st century) can be aptly called an era of good governance. Thus, this article examines the essence of the concept of good governance, the principles, characteristics and limitations of good governance in democratic societies.

Un nouveau concept a été introduit dans l’administration publique: la bonne gouvernance. Le terme de bonne gouvernance est difficile à définir. Mais dans les années 80, les chercheurs ont travaillé dur pour atteindre le noble idéal de la bonne gouvernance, et au tournant du 21e siècle, le concept de bonne gouvernance était devenu une partie intégrante de l’administration publique. La bonne gouvernance est aujourd’hui considérée comme un paradigme de l’administration publique, car elle s’est engagée à réguler le pouvoir politique, à soutenir une gouvernance visant à assurer le bien-être général des citoyens et moins des représentants des partis politiques. Le terme a des implications plus larges et inclut les activités du gouvernement et d’autres organisations, publiques ou privées. L’hypothèse est que les politiques et les objectifs publics nécessitent des actions de coopération entre différents acteurs.Il est mentionné que l’ère actuelle (21e siècle) peut être appelée à juste titre une ère de bonne gouvernance. Alors, cet article examine l’essence du concept de bonne gouvernance, les principes, les caractéristiques et les limites de la bonne gouvernance dans les sociétés démocratiques

В государственном управлении введена новая концепция - хорошее управление. Термину «хорошее управление» сложно дать точное определение. Однако, в 1980-х годах, исследователи работали над тем, чтобы достичь возвышенного идеала надлежащего управления, а на рубеже 21-го века, концепция хорошего управления стала неотъемлемой частью государственного управления. Данное понятие сегодня рассматривается как парадигма государственного управления, поскольку оно направлено на регулирование политической власти, на поддержку управления, направленного на обеспечение общего благосостояния граждан и в меньшей степени представителей политических партий. Термин имеет более широкий смысл и включает деятельность как государственных, так и частных организаций. Предпосылка заключается в том, что государственная политика и цели требует сотрудничества между различными участниками. В статье отмечается, что нынешнюю эпоху (21 век) удачно можно назвать эпохой хорошего управления. Таким образом, в данной статье исследуется и сущность концепции надлежащего управления, принципы, основные, характерные особенности и ограничения надлежащего управления в демократических обществах

Cuvinte-cheie
buna guvernare, administrare, stat, implicare, cetăţeni, bunăstare socială,

good governance, administration, state, involvement, citizens, social welfare,

bonne gouvernance, administration, Etat, implication, citoyens, protection sociale,

хорошее управление, администрация, государство, участие, граждане, социальное обеспечение