Managing the settlement of the Transnistrian conflict according to provisions of legal and institutional framework
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
19 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327(478) (71)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (1049)
SM ISO690:2012
OLEINIC, Ludmila. Managing the settlement of the Transnistrian conflict according to provisions of legal and institutional framework. In: Moldoscopie. 2021, nr. 2(93), pp. 10-20. ISSN 1812-2566.
10.52388/1812-2566.2021.2(93).01
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566

Managing the settlement of the Transnistrian conflict according to provisions of legal and institutional framework

Gestionarea reglementării conflictului Transnistrean conform prevederilor cadrului legal și instituțional

Gestion du règlement du conflit transnistrien selon les dispositions du cadre juridique et institutionnel

Управление урегулированием Приднестровского конфликта в соответствии с положениями правовой и институциональной базы


DOI: https://doi.org/10.52388/1812-2566.2021.2(93).01
CZU: 327(478)
Pag. 10-20

Oleinic Ludmila
 
The American University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 22 noiembrie 2021


Rezumat

The subject of settlement of the Transnistrian conflict is consistently promoted in the context of bilateral contacts with international actors involved in the settlement process – the OSCE, the Russia, the Ukraine, the EU and its member states, as well as the US. In this regard, the immediate and unconditional withdrawal from the territory of the Republic of Moldova of ammunition belonging to the Russian Federation and the foreign military forces that provide their security is likely to stimulate the process of political settlement of the Transnistrian problem. The authorities of the Republic of Moldova focus attention both on obtaining the support of external partners for the reintegration policy promoted by the state, as well as on ensuring common approaches between international actors. Inthe scientific research is mentioned and the institutional framework underlying the system that make up the national security sector of the Republic of Moldova. This sector includes state institutions with a mandate of force for the implementation of the tasks on operational level and on administrative level.

Procesul de soluționare a conflictului transnistrean este promovat în mod constant în contextul relațiilor bilaterale cu actorii internaționali implicați în procesul de soluționare – OSCE, Rusia, Ucraina, UE și SUA. În acest sens, retragerea imediată și necondiționată de pe teritoriul Republicii Moldova a munițiilor aparținând Federației Ruse și forțelor militare străine care asigură securitatea acestora este de natură să stimuleze procesul de soluționare politică a problemei transnistrene. La rândul său autoritățile Republicii Moldova atrag atenția atât asupra obținerii sprijinului partenerilor externi pentru politicile de reintegrare promovate de stat, cât și asupra asigurării unor abordări comune între actorii internaționali. În articol se menționează și cadrul instituțional care stă la baza sistemului care alcătuiește sectorul securității naționale al Republicii Moldova. Acest sector include instituțiile statului cu mandat de forță pentru îndeplinirea sarcinilor la nivel operațional și administrativ.

Le processus de règlement du conflit transnistrien est constamment promu dans le cadre des relations bilatérales avec les acteurs internationaux impliqués dans le processus de règlement – l’OSCE, la Russie, l’Ukraine, l’UE et les États-Unis. À cet égard, le retrait immédiat et inconditionnel du territoire de la République de Moldova des munitions appartenant à la Fédération de Russie et des forces militaires étrangères assurant leur sécurité est de nature à stimuler le processus de règlement politique du problème transnistrien. À leur tour, les autorités de la République de Moldova attirent l’attention à la fois sur l’obtention du soutien de partenaires extérieurs pour les politiques de réintégration promues par l’État et sur la garantie d’approches communes entre les acteurs internationaux. La recherche scientifique mentionne également le cadre institutionnel qui sous-tend le système qui constitue le secteur de la sécurité nationale de la République de Moldova. Ce secteur comprend les institutions de l’État dotées d’un mandat de force pour l’exécution de tâches au niveau opérationnel et administratif.

Процесс урегулирования приднестровского конфликта постоянно продвигается в контексте двусторонних отношений с международными субъектами, участвующими в процессе урегулирования – ОБСЕ, Россией, Украиной, ЕС и США. В этой связи, немедленный и безоговорочный вывод с территории Республики Молдова боеприпасов, принадлежащих Российской Федерации, и иностранных вооруженных сил, обеспечивающих их безопасность, может стимулировать процесс политического урегулирования Приднестровской проблемы. Со своей стороны, власти Республики Молдова обращают внимание как на получение поддержки внешних партнеров для политики реинтеграции, продвигаемой государством, так и на обеспечение общих подходов к международным субъектам. В данной статье также упоминаются институциональные рамки системы, которые составляет сектор национальной безопасности Республики Молдова. В этот сектор входят государственные учреждения, уполномоченные выполнять задачи на оперативном и административном уровне.

Cuvinte-cheie
Transnistrian conflict, settlement, negotiation process, status of permanent neutrality, foreign troops, military ammunitions, separatist armed forces,

conflictul transnistrean, reglementare, proces de negociere, statut de neutralitate permanentă, trupe străine, muniții militare, forțe armate separatiste,

conflit Transnistrien, reglementation, statut de neutralité permanente, troupes étrangères, munitions militaires, forces armées séparatistes,

приднестровский конфликт, урегулирование, переговорный процесс, статус постоянного нейтралитета, иностранные войска, военные боеприпасы, сепаратистские вооруженные силы