Turturica – pasărea predestinării existenţiale în eposul nuvelistic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
273 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-13 00:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
398.21(478) (1)
Folclor propriu-zis (623)
SM ISO690:2012
BUTNARU, Tatiana. Turturica – pasărea predestinării existenţiale în eposul nuvelistic. In: Philologia, 2021, nr. 3(315), pp. 87-97. ISSN 1857-4300. DOI: 10.52505/1857-4300.2021.3(315).08
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 3(315) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Turturica – pasărea predestinării existenţiale în eposul nuvelistic

Turturica ‒ the Bird of Existential Predestination in the Short-Story Epic

DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2021.3(315).08
CZU: 398.21(478)

Pag. 87-97

Butnaru Tatiana
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Proiect:
20.80009.1606.03 Contextele socio-culturale autohtone și interconexiuni europene în creația populară și literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în prezent)
 
Disponibil în IBN: 15 noiembrie 2021


Rezumat

This article analyzes the ballad Amărâta turturică (The Embittered Dove) in accordance with the symbolism of this bird in folk environments, being presented in different situations and existential hypostases, in accordance with the allegory of human destiny. The image-symbol "embtittered dove" is put at the service of remedying different contradictory states and feelings, depicting the drama of an existential destiny, marked by falls and inner collapses. The ballad about the widowed dove is related to a series of motifs and renders a "synthesis of symbols", tangent to the archetypal significance of some bird topos in our ritual folklore, to foreshadow the culmination of serious existential feelings. As metaphors of predestination, both the hunter and the dove express some tragic entities of human life, outline the meaning of a polarized destiny, marked by inner contradictions, deepen the idea of nostalgic loneliness in the face of irreversible passage.

În articolul de faţă ne-am propus să analizăm balada Amărâta turturică în corelaţie cu simbolismul acestei păsări în mediile folclorice, fiind prezentată în diferite situaţii şi ipostaze existenţiale, în analogie cu alegoria destinului omenesc. Imaginea-simbol „amărâta turturică” este predispusă spre remedierea diferitelor stări şi sentimente contradictorii, înfăţişează drama unui destin existenţial, marcat de căderi şi prăbuşiri interioare. Balada despre turturica văduvită se înrudeşte cu o serie de motive şi redă „o sinteză de simboluri”, având tangenţă cu semnificaţia arhetipală a unor toposuri de păsări din folclorul nostru ritualic, pentru a prefigura culminaţia unor grave trăiri existenţiale. În calitate de metafore ale predestinării, şi vânătorul, şi turturica exprimă nişte entităţi tragice ale vieţii omeneşti, profilează semnificaţia unui destin polarizat, marcat de contradicţii interioare, aprofundează ideea de solitudine nostalgică în faţa trecerii ireversibile.

Cuvinte-cheie
synthesis of symbols, existential borderline situation, tragic finality, cultural archetypes, ontological realms, folkloric characterology, mythical zoology, ballad conglomerate, metamorphoses cycle,

sinteză de simboluri, situaţie existenţială de limită, finalitate tragică, arhetipuri culturale, tărâmuri ontologice, caracterologie folclorică, zoologie mitică, conglomerat baladic, ciclul metamorfozelor