Ihtiofauna lacului de acumulare Dubăsari – compoziția, dinamica modificărilor stării cantitative și calitative
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
395 6
Ultima descărcare din IBN:
2022-10-30 09:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
597.2/.5:556.55(478) (5)
Peşti. Ihtiologie. Amphibia. Amfibieni în general (137)
Hidrosfera. Apa în general. Hidrologie (438)
SM ISO690:2012
ŞAPTEFRAŢI, Nicolae, BULAT, Dumitru, USATÎI, Marin, BULAT, Denis, DADU, Ana, CEBANU, Aureliu. Ihtiofauna lacului de acumulare Dubăsari – compoziția, dinamica modificărilor stării cantitative și calitative. In: Modificări funcționale ale ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice, 6 noiembrie 2020, Chişinău. Chisinau, Republica Moldova: Institutul de Zoologie, 2020, pp. 56-61. ISBN 978-9975-151-97-9. DOI: https://doi.org/10.53937/9789975151979.12
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Modificări funcționale ale ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice 2020
Simpozionul "Modificări funcționale ale ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice "
Chişinău, Moldova, 6 noiembrie 2020

Ihtiofauna lacului de acumulare Dubăsari – compoziția, dinamica modificărilor stării cantitative și calitative

DOI: https://doi.org/10.53937/9789975151979.12
CZU: 597.2/.5:556.55(478)

Pag. 56-61

Şaptefraţi Nicolae, Bulat Dumitru, Usatîi Marin, Bulat Denis, Dadu Ana, Cebanu Aureliu
 
Institutul de Zoologie
 
Disponibil în IBN: 29 octombrie 2021


Rezumat

Lucrarea de față reprezintă rezultatele cercetărilor ihtiofaunei lacului de acumulare Dubăsari în aspect succesional. S-a constatat că în urma influenței factorilor antropici din ultimele 5 – 6 decenii (construcția barajelor Naslavcea și Novodnestrovsc, excavarea nisipului și pietrișului de râu din albia minoră, folosirea ireversibilă a apei în diferite scopuri, poluarea accidentală, biologică și termică, deteriorarea și distrugerea boiștilor pentru speciile litofile și fitofile ș.a.) în ihtiofauna cursului mijlociu al fl. Nistru (s. Naslavcea – Camenca) și lacului de acumulare Dubăsari au survenit modificări esențiale, acestea reflectându-se asupra stării structuralfuncționale a populațiilor piscicole, ritmului de creștere, maturizării sexuale, prolificității și a ciclului sexual anual. În afară de acești factori care au influențat şi influențează în continuare negativ asupra resurselor piscicole din lacul de acumulare Dubăsari mai persistă şi gestionarea defectuoasă a lor în ultimii 25 ani.

This paper represents the results of the researches of the ichthyofauna of the Dubăsari accumulation lake in successional aspect. It was found that due to the influence of anthropogenic factors in the last 5-6 decades (construction of Naslavcea and Novodnestrovsc dams, excavation of sand and river gravel from the minor riverbed, use of water for various purposes, accidental, biological and thermal pollution, damage and destruction of substrate of reproduction for lithophilic and phytophilic species, etc.) in the ichthyofauna of the middle course of the Dniester River (Naslavcea – Camenca village) and the Dubasari accumulation lake have undergone essential changes, reflecting the structural and functional status of the fish populations, the growth rate, sexual maturation, prolificacy and the annual sexual cycle. Apart from these factors that have influenced and continue to negatively influence the fishery resources in the Dubasari reservoir, the factor of their poor management also persists in the last 25 years.

Cuvinte-cheie
ecosistem, ihtiofauna, factori antropici, structură populațională, prolificitate,

ecosystem, ichthyofauna, anthropogenic factors, population structure, prolificacy