Tendințe în dezvoltarea și finanțarea învățământului superior din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
5 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005.915+658.14:378(478) (1)
Tipuri de management (157)
Forme de întreprinderi. Finanțare (225)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1662)
SM ISO690:2012
BOTNARI, Nadejda. Tendințe în dezvoltarea și finanțarea învățământului superior din Republica Moldova. In: Economica. 2021, nr. 3(117), pp. 104-113. ISSN 1810-9136.
10.53486/econ.2021.117.104
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 3(117) / 2021 / ISSN 1810-9136

Tendințe în dezvoltarea și finanțarea învățământului superior din Republica Moldova

Development and Financing Trends of Higher Education in the Republic of Moldova


DOI: 10.53486/econ.2021.117.104
CZU: 005.915+658.14:378(478)
JEL: H52, H53, H60, I122.
Pag. 104-113

Botnari Nadejda
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 octombrie 2021


Rezumat

Printre multiplele probleme, cu care se confruntă învățământul superior, în etapa actuală, menționăm insuficiența resurselor financiare necesare desfășurării cu o maximă eficacitate a procesului educațional. În acest context, cu precădere în ultimul deceniu, universitățile sunt preocupate de identificarea surselor de finanțare alternative celor din fondurile bugetare, care comportă caracter temporar și pun în pericol predictibilitatea și sustenabilitatea în instituții. Principalele aspecte, ce urmează să fie abordate, în acest articol, sunt: a) argumentarea rolului definitoriu al instituțiilor de învățământ superior în dezvoltarea potențialului intelectual al omului și creării unei societăți inteligente; b) analiza evoluției învățământului superior și identificarea tendințelor; c) reflectarea mecanismului de finanțare a învățământului superior din R. Moldova. În urma studiului realizat, se propun unele considerații cu privire la perfectarea sistemului de indicatori de evaluare a performanței instituțiilor de învățământ superior cuprinși în noua metodologie de finanțare a acestora.

Insufficient financial resources, necessary to carry out the educational process with maximum efficiency, are among the numerous problems faced by higher education at the present stage. In this context, especially in the last decade, universities are concerned with identifying alternative sources of funding to those in budgetary funds, which have a temporary character and endanger the predictability and sustainability of training in the institution. The main aspects to be considered in the present article are: a) argumentation of the defining role of higher education institutions in the development of human intellectual potential and the creation of an intelligent society; b) analysis of the higher education evolution and identification of trends c) reflection of the financing mechanism of higher education in the Republic of Moldova. As a result of the study, some considerations are proposed regarding the improvement of the system of indicators for evaluating the performance of higher education institutions included in the new methodology of their financing.

Cuvinte-cheie
învăţământ superior, finanțarestandard, performanță universitară, finanțare compensatorie, finanțare complementară, cost standard per student, indicatori de finanțare,

higher education, standard funding, university performance, compensatory funding, complementary funding, standard cost per student, funding indicators