Experiența internațională privind gestiunea riscurilor și posibilitatea utilizării acesteia în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
19 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-17 11:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005.334:334.7(478) (1)
Activități manageriale (251)
Forme de organizare și cooperare în activitatea economică (579)
SM ISO690:2012
BĂNCILĂ, Natalia; BOTNARI, Nadejda; LEORDA, Vasile. Experiența internațională privind gestiunea riscurilor și posibilitatea utilizării acesteia în Republica Moldova. In: Economica. 2021, nr. 3(117), pp. 91-103. ISSN 1810-9136.
10.53486/econ.2021.117.091
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 3(117) / 2021 / ISSN 1810-9136

Experiența internațională privind gestiunea riscurilor și posibilitatea utilizării acesteia în Republica Moldova

International Experience on Risk Management and the Possibility of Its Use in the Republic of Moldova


DOI: 10.53486/econ.2021.117.091
CZU: 005.334:334.7(478)
JEL: G22, G32.
Pag. 91-103

Băncilă Natalia, Botnari Nadejda, Leorda Vasile
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 octombrie 2021


Rezumat

Cercetarea aspectelor privind gestiunea riscurilor presupune o complexitate de instrumente, politici, măsuri care rezultă din deciziile manageriale, calitatea cărora influențează eficiența gestiunii riscurilor și, în cele din urmă, activitatea agenților economici, fapt ce denotă actualitatea și importanța temei investigate. Astfel, este oportun de cercetat și de analizat cele mai eficiente metode și tehnici de gestiune a riscurilor, utilizate pe plan național și internațional, care ar contribui la diminuarea, evitarea sau limitarea lor și la creșterea performanțelor economico-financiare ale activității. Scopul cercetării implică realizarea unor obiective, precum: identificarea punctelor forte în metodele și practicile de gestiune a riscurilor, pe plan internațional; descrierea principalelor particularități de delimitare a practicii internaționale de practica națională în gestiunea riscurilor; argumentarea oportunității transpunerii bunelor practici privind gestiunea eficientă a riscurilor agenților economici pe plan național.

Research of the aspects related to risk management presumes multiple complex tools, policies and measures which are a result of management decisions, the quality of which impacts the effectiveness of risk management and subsequently the activity of economic operators, fact that reflects the topicality and the importance of the investigated subject. Thus, it is opportune to research and analyse the most effective risk management methods and techniques applied both on the national, and international level, that would contribute to the decrease, avoidance or risk limitation and would strengthen the economic-financial performance of business. The aim of the research implies achieving such objectives like: identify strengths of risk management methods and practices on the international level; describe the main peculiarities that distinguish the national and international practice in terms of risk management, argue on the need of transposing best practices in terms of effective risk management applied by economic operators on the national level.

Cuvinte-cheie
managementul riscurilor, experienţa internaţională, incertitudine, întreprinderi, practici, cercetare,

risk management, international experience, uncertainty, enterprises, practices, research