Nivelul de trai al persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
29 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
330.59-056.26(478) (1)
Avuție națională. Averea (patrimoniul) statului. Produs social. Bilanț economic. Estimarea produsului național (132)
SM ISO690:2012
BALAN, Aliona. Nivelul de trai al persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova. In: Economica. 2021, nr. 3(117), pp. 24-36. ISSN 1810-9136.
10.53486/econ.2021.117.024
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 3(117) / 2021 / ISSN 1810-9136

Nivelul de trai al persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova

Living Standard of People with Disabilities in the Republic of Moldova


DOI: 10.53486/econ.2021.117.024
CZU: 330.59-056.26(478)
JEL: I31, J18, J14.
Pag. 24-36

Balan Aliona
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 octombrie 2021


Rezumat

Un indice important, care reflectă eficiența politicii social-economice a statului, îl constituie nivelul de trai al populației. Acest indice exprimă rezultatul dezvoltării socialeconomice a țării. Niciun rezultat al dezvoltării sectoarelor individuale ale economiei, oricât de mari și pozitive ar fi, nu are valoare suficientă fără anumite modificări corespunzătoare ale nivelului de trai al populației. Creșterea nivelului de trai al populației, inclusiv al persoanelor cu dizabilități, reprezintă o prioritate strategică în politica de stat a Republicii Moldova. Un mijloc de realizare a acestui obiectiv este îmbunătățirea mecanismelor macro- și microeconomice de creștere a PIB-ului. De asemenea, prezintă importanță asigurarea incluziunii economice prin intermediul distribuirii echitabile a veniturilor și diminuării inegalităților economice în vederea dezvoltării armonioase a întregii societăți. Scopul cercetării constă în evidenţierea aspectelor esenţiale ale nivelului de trai al persoanelor cu dizabilităţi din Republica Moldova în vederea întreprinderii unor măsuri adecvate de protecţie socială a acestora.

An important index that reflects the efficiency of the state socio-economic policy is the population standard of living. This index represents the result of the country’s socio-economic development. No result of the development of individual sectors of the economy, regardless of how large and positive it is, have sufficient value without appropriate changes in the standard of living of the population. Increasing the living standards of the population, including people with disabilities, is a strategic priority in the state policy of the Republic of Moldova. One way to achieve this is to improve micro and microeconomic mechanisms for GDP growth. It is also important to ensure economic inclusion through the equitable distribution of income and the reduction of economic inequalities for the harmonious development of society as a whole. The purpose of the research is to highlight the essential aspects of the standard of living of people with disabilities in the Republic of Moldova in order to create adequate measures for their social protection

Cuvinte-cheie
nivel de trai, persoane cu dizabilități, venituri disponibile, cheltuieli de consum, minimum de existenţă, protecţie socială,

standard of living, people with disabilities, disposable income, consumption expenditures, subsistence minimum, social protection