Situația comunelor județului cahul reflectată în procesele-verbale ale inspecțiilor prefectului Dumitru Dobrescu (aprilie 1940)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
147 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-22 15:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94(498.7):352 (1)
Istoria României. Republica România (97)
Istoria lumii antice (34586)
SM ISO690:2012
CORNEA, Sergiu. Situația comunelor județului cahul reflectată în procesele-verbale ale inspecțiilor prefectului Dumitru Dobrescu (aprilie 1940). In: Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”. 2021, nr. 1(13), pp. 72-97. ISSN 2345-1858.
10.5281/zenodo.5565018
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Numărul 1(13) / 2021 / ISSN 2345-1858

Situația comunelor județului cahul reflectată în procesele-verbale ale inspecțiilor prefectului Dumitru Dobrescu (aprilie 1940)

The situation of the communes of cahul county in april 1940 reflected in the inspection’ minutes of the prefect Dumitru Dobrescu

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5565018
CZU: 94(498.7):352

Pag. 72-97

Cornea Sergiu
 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
 
Disponibil în IBN: 13 octombrie 2021


Rezumat

În februarie 1938 în România a fost instaurat regimul de autoritate monarhică. În scopul consolidării puterii monarhului şi controlului său discreționar asupra administrației a fost elaborată și o nouă lege administrativă. Legea administrativă nr. 2919, publicată în Monitorul Oficial nr. 187 din 14 august 1938 a grupat cele 71 de județe ale României în 10 ținuturi. Ținutul era o circumscripție teritorială cu caracter regional, dotată cu personalitate juridică Potrivit Legii administrative din 14 august 1938, județul devenea o simplă circumscripție de control şi de desconcentrare a administrației centrale, pierzându-și personalitatea juridică. Prefectul era abilitat de a exercita controlul de tutelă a administrației locale din comunele urbane și rurale ale județului. O formă de control a activității autorităților locale era inspectarea lor periodică. În luna aprilie a anului 1940 prefectul județului Cahul colonelul Dumitru Dobrescu a inspectat comunele județului elucidând diverse aspecte ale activității administrațiilor locale. Rezultatele acestor inspecții permit de a crea un tablou veridic al realităților din satele basarabene cu două luni înainte de raptul teritorial din iunie 1940.

In February 1938, a monarchical regime was established in Romania. In order to strengthen the power of the monarch and his discretionary control over the administration, a new administrative law was drafted. Administrative law no. 2919, published in the Official Monitor no. 187 from August 14, 1938, grouped the 71 counties of Romania into 10 regions. The region was a territorial circumscription, endowed with legal personality. According to the Administrative law from August 14, 1938, the county became a simple district of control and deconcentration of the central administration, losing its legal personality. The prefect was authorized to exercise the control of the local administration in the urban and rural communes of the county. One form the control over the work of local authorities was their regular inspection. In April 1940, the prefect of the Cahul County, colonel Dumitru Dobrescu, inspected the county communes, clarifying various aspects of the activities of local administrations. The results of these inspections make it possible to create a true picture of the realities of the Bessarabian villages to months before the territorial abduction in June 1940.

Cuvinte-cheie
reforma administrativă, ținut, județ, perfect, comună, primar, județul Cahul,

Administrative Reform, region, county, prefect, commune, mayor, Cahul county