Evaluarea radiologică a rezultatelor grefării osoase secundare la pacienţi cu despicătură labio-maxilopalatina
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
27 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-18 20:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314-007-089-073.7 (1)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (383)
SM ISO690:2012
RAILEAN, Silvia; POROSENCOV, Egor. Evaluarea radiologică a rezultatelor grefării osoase secundare la pacienţi cu despicătură labio-maxilopalatina. In: Medicina stomatologică . 2021, nr. 3(59), pp. 51-55. ISSN 1857-1328.
10.53530/1857-1328.21.59.07
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 3(59) / 2021 / ISSN 1857-1328

Evaluarea radiologică a rezultatelor grefării osoase secundare la pacienţi cu despicătură labio-maxilopalatina

Radiological evaluation of secondar y bone grafting results in patients with cleft lip and palate


DOI: 10.53530/1857-1328.21.59.07
CZU: 616.314-007-089-073.7
Pag. 51-55

Railean Silvia, Porosencov Egor
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 6 octombrie 2021


Rezumat

Introducere. Grefele osoase constituie o componentă necesară a protocolului de îngrijire pentru persoanele cu despicături labiomaxilopalatine (DLMP). Evaluarea radiologică constituie un instrument indispensabil în evaluarea integrării grefei osoase la nivelul despicăturii. Scopul lucrării: Evaluarea înălţimii interdentale a crestei alveolare la pacienţi cu despicăturI labio-maxilo-palatine la etapa pre- şi postoperatorie în scopul aprecierii integrării grefei osoase în zona despicăturii. Material şi metode. Studiu clinic transversal, care a inclus 34 de pacienţi cu DLMP; cu distribuţie egală pe sexe, cu o vârstă medie de 17,6±0,43 ani. Aceştia au urmat ulterior tratament chirurgical cu grefare osoasă în regiunea despicăturii. Evaluarea radiologică a fost efectuată pre- şi postoperator (peste 6 luni), conform scalei de apreciere propusă de Abyholm şi colab. Evaluarea statistcă a datelor s-a efectuat prin coeficientul de corelare Pearson. Rezultate. În total au fost observate rezultate favorabile postoperatorii. Iniţial, conform evaluării radiologice, pacienţii prezentau la etapa preoperatorie tipul III — 29,4% (n=10) şi tipul IV — 70,6% (n=24) a înălţimii interdentale a crestei alveolare. În urma grefării osoase s-a înregistrat la 52,9% (n=18) — tipul I, preponderent la pacienţii de sex feminin (n=11) şi 47,1% (n=16) — tipul II a înălţimii interdentale a crestei alveolare, fiind înregistrat preponderent la pacienţii de sex masculin (n=10). Diferenţe statistic semnificative între sexe nu s-au înregistrat (p=0,132). Rezultatele de succes obţinute prin grefarea osoasă secundară în regiunea despicăturii a permis de a continua tratamentul de reabilitare a pacienţilor cu DLMP. Concluzie: Evaluarea radiologică a grefării osoase secundare în zona despicăturii prin prisma aprecierii înălţimii crestei alveolare conform scalei lui Abyholm şi colb. constituie un instrument diagnostic valoros, uşor disponibil pentru evaluarea stării osului grefat.

Introduction. Bone grafts are a necessary component of the care protocol for patients with cleft lip and palate (CLP). Radiological evaluation is an essential tool in evaluating the integration of the bone graft at the cleft area. Aim: Evaluation of the interdental height of the alveolar ridge in patients with CLP at the pre- and postoperative stages in order to assess the integration of bone graft in the cleft area. Material and methods: Cross-sectional clinical study, which included 34 patients with CLP; with equal distribution by gender, with an average age of 17.6±0.43 years. The study group underwent surgical treatment with bone grafting in the cleft region. The radiological evaluation was performed pre- and postoperatively (over 6 months), according to the scale of assessment proposed by Abyholm et al. Statistical evaluation of the data was performed by the Pearson correlation coefficient. Results: Overall, favorable postoperative results were observed. Initially, according to the radiological evaluation, the patients presented at the preoperative stage type III 29.4% (n = 10) and type IV - 70.6% (n = 24) of the interdental height of the alveolar ridge. Following bone grafting, it was recorded at 52.9% (n = 18) - type I, mainly in female patients (n = 11) and 47.1% (n = 16) - type II of the interdental height of the alveolar ridge , being predominantly registered in male patients (n = 10). Statistically significant differences between the sexes were not recorded (p = 0.132). The successful results obtained by secondary bone grafting in the cleft region allowed to continue the rehabilitation treatment of patients with CLP. Conclusion: Radiological evaluation of secondary bone grafting in the cleft area in terms of assessing the height of the alveolar ridge according to the scale of Abyholm et al. is a valuable diagnostic tool, readily available for assessing the condition of the grafted bone.

Cuvinte-cheie
despicătură labio-maxilopalatină, grefare osoasă secundară, înălţimea crestei alveolare interdentale,

cleft lip and palate, secondary bone grafting, height of the interdental alveolar ridge.