Indici lexicali variaţionali în „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
416 13
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-26 22:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81'373:821.135.1.09 (1)
Lingvistică. Limbi (4046)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1870)
SM ISO690:2012
BOTNARI, Liliana. Indici lexicali variaţionali în „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă. In: Philologia. 2021, nr. 2(314), pp. 94-102. ISSN 1857-4300.
10.52505/1857-4300.2021.2(314).10
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Indici lexicali variaţionali în „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă

Lexical Indices of Variation in „Amintiri din copilărie” by Ion Creangă

DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2021.2(314).10
CZU: 81'373:821.135.1.09

Pag. 94-102

Botnari Liliana
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 16 august 2021


Rezumat

Ion Creangă’s literary work is an inexhaustible source of expressiveness, which lends itself to versatile interpretations, from various perspectives, never finished. In this study, we analyze the lexical variation indices of „Amintiri din copilărie” through the prism of the variational dimensions: diachrony, diatopia, diastratia and diaphasia. Their inventory demonstrates that Ion Creangă's work abounds in contextual expressive-aesthetic meanings and is a perfect model for rendering the simultaneous harmonious functioning of these indices, which actually builds the oral and popular character of his writing. Obsolete lexical units, archaic forms, as well as words of Slavic origin are indices of diachronic and diatopic variation. The terms of popular occupations or the lexemes related to the village life and its activities become diastratic indices, their intentional insertion involving various moods, emotions or attitudes.

Opera crengiană este o inepuizabilă sursă de expresivitate, care se pretează la polivalente interpretări, din diverse perspective, niciodată finite. Studiul de față analizează indicii de variație lexicali ai „Amintirilor din copilărie” prin prisma dimensiunilor variaționale: diacronie, diatopie, diastratie și diafazie. Inventarierea acestora ne permite să observăm că lucrarea lui Ion Creangă abundă în semnificații expresiv-estetice contextuale și este un model perfect de redare a funcționării simultane armonioase a acestor indici, ce edifică, de fapt, caracterul oral și popular al scriiturii crengiene. Unităţile lexicale învechite, arhaice, precum şi cuvintele de origine slavă sunt indici ai variaţiei diacronice și diatopice, iar termeni ai meseriilor populare sau lexeme referitoare la viaţa satului şi la activităţile acestuia devin indici diastratici, inserarea intenționată a acestora implicând variate stări de spirit, emoţii sau atitudini.

Cuvinte-cheie
indices of variation, diachronic, diatopic, diastratic, diaphasic indices, orality, archaic units, terms of popular occupations,

indici de variație, indici diacronici, diatopici, diastratici, diafazici, oralitate, unități arhaice, termeni ai meseriilor populare