Dominante arhitecturale ale oraşului Chişinău edificate în primii ani după cel de-al Doilea Război Mondial
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
603 17
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-14 11:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
72.03(478-25)(091) (4)
Arhitectură (639)
SM ISO690:2012
OSTAPOV, Alina, STUDZINSKI, Irina. Dominante arhitecturale ale oraşului Chişinău edificate în primii ani după cel de-al Doilea Război Mondial. In: Arta , 2021, nr. 1(AV), pp. 69-79. ISSN 2345-1181. DOI: https://doi.org/10.52603/arta.2021.30-1.11
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 1(AV) / 2021 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136

Dominante arhitecturale ale oraşului Chişinău edificate în primii ani după cel de-al Doilea Război Mondial

Architectural dominants of the city of Chisinau built in the first years after the Second World War

DOI:https://doi.org/10.52603/arta.2021.30-1.11
CZU: 72.03(478-25)(091)

Pag. 69-79

Ostapov Alina1, Studzinski Irina2
 
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
 
 
Disponibil în IBN: 12 august 2021


Rezumat

Primii ani după cel de-al Doilea Război Mondial sunt caracterizaţi prin reconstrucţia oraşelor Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti (RSSM). Dezvoltarea arhitecturii postbelice era dependentă de autorităţile politice. Reglementările în domeniu au dus la transformări urbane deosebite. Imaginea sovietică urbană este una recognoscibilă, mai ales în dezvoltarea arterelor principale, definite prin grandoare atât spaţială, cât şi volumetrică. Impunătoare este arhitectura actualului bulevard Ştefan cel Mare şi Sfânt, estetica căruia promovează ideologia sovietică. Acesta avea reglementări particulare privind alinierea edificiilor, înălţimea lor, proporţiile clădirilor, estetica faţadelor orientate spre bulevard, relaţia cu edificiile învecinate şi altele, formând o configurare coerentă. Regulile stabilite au ordonat frontul stradal: clădirile deseori fiind amplasate conform metodei compoziţionale cour d’honneur (concept francez, curte de onoare în fața unui palat, a unui conac, mărginită de clădirea principală și de aripile laterale simetrice), în aşa mod sporind vizibilitatea faţadelor de gabarit, numite „faţade de paradă”, şi deveneau recognoscibile prin exuberanţa decorativă. Acest articol urmăreşte dezvoltarea cadrului construit pe un anumit segment al arterei principale a capitalei RSSM – una dintre preocupările prioritare a autorităţilor în perioada vizată.

The first years after the Second World War are characterized by the reconstruction of the cities of the Moldovan Soviet Socialist Republic (MSSR). The development of post-war architecture was dependent on political authorities. The regulations in the field led to special urban transformations. The Soviet urban image is a recognizable one, especially in the development of the main arteries, defined by spatial and volumetric greatness. Another impressive thing is the architecture of Stephen the Great boulevard, whose aesthetics promotes Soviet ideology. It had particular regulations regarding the alignment of the buildings, their height, their proportions, the aesthetics of the facades facing the boulevard, the relationship with the neighboring buildings and others, forming a coherent configuration. The established rules ordered the street front; the buildings often formed “parade courts”, increasing the visibility of the massive facades, called “parade facades”, which became recognizable by decorative exuberance. This article aims at observing the development of the constructions on a certain segment of the main artery of the capital of MSSR - one of the priority preoccupations of the authorities in the given period.

Cuvinte-cheie
RSSM, arhitectură, dominante, arhitecți, Chisinau, bulevard, politici,

MSSR, architecture, dominant, architects, Chisinau, boulevard, politics