Tematica operelor pictorilor basarabeni între anii 1888-1917
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
85 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-09 09:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
75.03(478)”1888-1917” (1)
Pictură (285)
SM ISO690:2012
STĂVILĂ, Tudor. Tematica operelor pictorilor basarabeni între anii 1888-1917. In: Arta . 2021, nr. 1(AV), pp. 24-32. ISSN 1857-1042.
10.52603/arta.2021.30-1.03
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 1(AV) / 2021 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050

Tematica operelor pictorilor basarabeni între anii 1888-1917

The themes of works of Bessarabian painters between 1888-1917


DOI: 10.52603/arta.2021.30-1.03
CZU: 75.03(478)”1888-1917”
Pag. 24-32

Stăvilă Tudor
 
Institutul Patrimoniului Cultural
 
Disponibil în IBN: 12 august 2021


Rezumat

Temele și subiectele abordate de plasticieni, întro anumită perioadă de timp, întrun anumit spațiu geografic, inclusiv și denumirile operelor, reflectă indirect tendințele existente în epoca respectivă. Aceste momente sunt indiscutabile, indiferent de evoluțiile artei aflate în diverse ambianțe culturale, în centrele artei internaționale sau la periferiile ei, reflectând obiectiv stilurile și prioritățile timpului. Astfel, realismul operează cu anumiți termeni care definesc opțiunile curentului, diferite de cele ale impresionismului, expresionismului etc. Artele plastice basarabene nu fac o excepție în acest caz. Mai refractară și mai specifică, evoluția culturii autohtone se datora situației istorice a ținutului, aflat în stăpânirea Imperiului țarist timp de un secol, cu apariția tardivă a artei profesioniste și influențele directe ale realismului peredvijnicilor ruși și ucraineni cu o tematică aparte. Dar și aceste tendințe au fost marcate de apariția unor reprezentanți non-conformiști ai artei ruse, cum ar fi Vladimir Falileev, Alexandr Şevcenko, Natan Altman, participanți la saloanele basarabene la începutul secolului XX. Mai elocvent aceste reânnoiri ale artei locale intervin după stagierea Eugeniei Maleșevsci în Europa, revenirea sporadică la baștină a lui Pavel Șilingovschi, dar și apariția în Basarabia al unui reprezentant veritabil al noilor curente, cum a fost Auguste Baillayre.

The themes and subjects approached by the plastic artists, in a certain period of time, in a certain geographical space, including the names of the works, indirectly reflect the existing tendencies in the respective epoch. These moments are indisputable, regardless of the evolutions of art in various cultural environments, in the centers of international art or on its peripheries, objectively reflecting the styles and priorities of the time. Thus, realism operates with certain terms that define the options of the current, different from those of impressionism, expressionism, etc. The Bessarabian visual arts are no exception in this case. More refractory and more specific, the evolution of local culture was due to the historical situation of the land, ruled by the Tsarist Empire for a century, with the late emergence of professional art and the direct influences of Russian and Ukrainian itinerants’ realism characterized by special themes. But these trends were also marked by the emergence of non-conformist representatives of Russian art, such as Vladimir Falileev, Alexander Shevchenko, Nathan Altman, participants in Bessarabian salons in the early twentieth century. More eloquently, these renewals of local art occur after the internship of Eugenia Maleshevsci in Europe, the sporadic return to the homeland of Pavel Shilingovschi, but also the appearance in Bessarabia of a true representative of the new currents, such as Auguste Baillayre.

Cuvinte-cheie
stiluri, tendinţe, ambianțe culturale, diversitate, realism, curente,

styles, trends, cultural environments, diversity, realism, currents