Liliecii și bolile în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 și a medicinei magice: percepții, prejudecăți și realități (interferențe istorice, zoologice, epidemiologice și etnoculturale)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
62 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-10 08:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
39+616-036.22 (1)
Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor (1217)
Patologie. Medicină clinică (4459)
SM ISO690:2012
ARAPU, Valentin. Liliecii și bolile în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 și a medicinei magice: percepții, prejudecăți și realități (interferențe istorice, zoologice, epidemiologice și etnoculturale). In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2021, nr. 29, pp. 5-12. ISSN 1857-2049.
10.52603/rec.2021.29.01
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 29 / 2021 / ISSN 1857-2049

Liliecii și bolile în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 și a medicinei magice: percepții, prejudecăți și realități (interferențe istorice, zoologice, epidemiologice și etnoculturale)

Летучие мыши и болезни в контексте пандемии SARS-CoV-2 и практик магической медицины: восприятие, предрассудки и реалии (исторические, зоологические, эпидемиологические и этнокультурные интерференции)

Bats and diseases in the context of the SARS-CoV-2 pandemic and magic medicine practices: perceptions, prejudices and realities (historical, zoological, epidemiological
and ethnocultural interferences)


DOI: 10.52603/rec.2021.29.01
CZU: 39+616-036.22
Pag. 5-12

Arapu Valentin
 
Institutul Patrimoniului Cultural
 
Disponibil în IBN: 9 august 2021


Rezumat

Pandemia provocată de virusul SARS-CoV-2 are multiple necunoscute, fiind lansate varia ipoteze în privința cauzelor apariției acestei molime. Una dintre ipotezele vehiculate, atât în mediul științific cât și în cel mediatic, vizează un șir de animale, purtătoare ale virusului SARS-CoV-2, transmis ulterior, prin medierea altor animale, la om. Liliecii figurează printre posibilele mamifere care sunt vizate într-o astfel de contaminare, dar nu există dovezi certe în această privință. Chiropterele joacă un rol important în ecologie, economie și în viața oamenilor, contribuind la protecția și polenizarea plantelor, eradicarea insectelor dăunătoare în agricultură, elaborarea unor noi remedii și preparate farmacologice, inclusiv anticoagulante. În folclorul românesc liliecii au o imagine malefică, fapt explicat prin modul lor nocturn de viață. Unele practici ale medicinei magice erau bazate pe folosirea anumitor părți din corpul liliacului (sânge, aripi, labe, puf) pentru a trata unele boli și metehne sufletești. Liliacul figurează în folclorul copiilor, în povești și ghicitori, fiind o fiinţă prin intermediul căreia cei mici cunoșteau fauna și învățau să deteste calitățile meschine ale ființei umane. În culturile lumii liliacul este omniprezent în folclor, în medicina magică și artă.

Пандемия, вызванная вирусом SARS-CoV-2, связанa со множеством неизвестных, в частности было выдвинуто много гипотез по выявлению причин этой болезни. Согласно одной из гипотез, обсуждаемых в научной и медийной среде, изначальными носителями вируса SARS-CoV-2 были некоторые млекопитающие, которые через посредничество других животных инфицировали человека. Летучие мыши фигурируют среди этих млекопитающих, но до сих пор не существует научно обоснованных доводов в пользу этого утверждения. Рукокрылые играют важную роль в экологии, в экономике и в жизни людей, способствуя защите и опылению растений, борьбе с насекомымивредителями в сельском хозяйстве, разработке новых лекарственных средств и фармакологических препаратов, включая антикоагулянты. В румынском фольклоре сложился образ летучих мышей как вредоносных существ, исходя из их ночного образа жизни. В некоторых практиках магической медицины применяли отдельные части тела летучей мыши (кровь, крылья, лапы, пух) для лечения определенных телесных и духовных недугов. Летучая мышь упоминается в детском фольклоре, в сказках и загадках. С помощью этого образа малыши познавали фауну и учились выявлять и осуждать отрицательные стороны человеческой натуры. В культурах мира летучая мышь представлена в фольклоре, в магической медицине и в искусстве.

The pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus has multiple unknown sides, various hypotheses regarding the causes of this plague being launched. One of the hypotheses, circulating both in science and in the media, concerns a series of animals, carriers of the SARS-CoV-2 virus, subsequently transmitted through other animals to humans. Bats are among the possible mammals that are targeted in such contamination, but there is no clear evidence in this regard. Chiroptera play an important role in ecology, economy and human life, contributing to the protection and pollination of plants, the eradication of harmful insects in agriculture, the development of new remedies and pharmacological preparations, including anticoagulants. In Romanian folklore, bats have an evil image, a fact explained by their nocturnal way of life. Some practices of magical medicine were based on the use of certain parts of the bat’s body (blood, wings, paws, down) to treat certain diseases and mental ailments. The bat appears in children’s folklore, in stories and riddles, being a creature through which the little ones got to know the fauna and learned to hate the petty qualities of the human being. In the cultures of the world, the bat is ubiquitous in folklore, magic medicine and art.

Cuvinte-cheie
lilieci, boli, SARS-CoV-2, medicina magică, folclor,

летучие мыши, болезни, SARSCoV2, магическая медицина, фольклор,

bats, diseases, SARS-CoV-2, magic medicine, folklore